«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 1/10/2019

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 26/09/2019 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. – σε Γ΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30' με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 01η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων: Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρίας για την 23η χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
  2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2018 μετά της κατάστασης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.
  3. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
  4. Εκλογή ή μη ελεγκτή τρέχουσας χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Βέροια 26/09/2019