--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης έργου με οικονομολόγο λογιστή Α' τάξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 7/4/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ύστερα από την με ημερομηνία 01/03/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Ημαθίας» και ειδικότερα μέχρι 30-04-2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του με:

  • Έναν (1) Οικονομολόγο – Λογιστή Π.Ε. με Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ν. Ημαθίας – Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος, όπως επίσης και όπου τυχόν υποδείξει ο εργοδότης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην Βέροια, οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 46, μέχρι την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Ελένη Ατσάλου, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 46, τηλ. 23310-20809. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. (www.anhma.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Βέροια, 07/04/2017

Για την Αναπτυξιακή Ν. Ημαθίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Θεόφιλος Τεληγιαννίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.