--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Διαβούλευση για την Επιλογή Δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ., στα πλαίσια του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ στην Ημαθία