«Επιχειρούμε Έξω» «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) 3η προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader Ημαθίας
Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Διαβούλευση για την Επιλογή Δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ., στα πλαίσια του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ στην Ημαθία