«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό άλμα»