«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Γενικές πληροφορίες για το ΟΠΑΑΧ Ανατολικού Βερμίου