«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

LEADER CLLD

19.2 Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα

19.2 Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα