«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Δεύτερη προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader

Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει την 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013. Το συνολικό κόστος της Πρόσκλησης είναι 8.751.045,09€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) ανέρχεται στα 4.732.418,46€, εκ των οποίων το 95% προέρχεται από συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 5% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα 2η Πρόσκληση, αφορά τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2013.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στα πλαίσια δημοσιοποίησης της παρούσας 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα προβεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί ο τοπικός πληθυσμός.

Ενημέρωση Μελετητών - Μελετητικών Γραφείων

Ενημερωτικές συναντήσεις στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης LEADER

Περίληψη, αναλυτικές πληροφορίες και απαιτούμενα αρχεία της Β' Προκήρυξης Leader Ημαθίας