«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Τρίτη προκήρυξη μέτρων του Τοπικού Προγράμματος Leader

Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει την 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013. Το συνολικό κόστος της Πρόσκλησης είναι 5.695.282,39€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) ανέρχεται στα 3.640.158,94€, εκ των οποίων το 95% προέρχεται από συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 5% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα 3η Πρόσκληση, αφορά τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι η 20η Ιουλίου 2015.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στα πλαίσια δημοσιοποίησης της παρούσας 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα προβεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί ο τοπικός πληθυσμός. Το πρόγραμμα των εκδηπώσεων θα ανακοινωθεί με την οριστικοποίησή του με τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Επίσης η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. θα προκαλέσει συναντήσεις προκειμένου να ενημερωθούν μελετητές και μελετητικά γραφεία.

Περίληψη, αναλυτικές πληροφορίες και απαιτούμενα αρχεία της Γ' Προκήρυξης Leader Ημαθίας