«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/5/2019

Τροποποίηση της 1ης Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Με την από 08/05/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ως προς τα εξής σημεία:

Α) Στην Αναλυτική Πρόσκληση:

  1. Διαγράφεται η πρόταση ”ενώ απαιτείται κατά την υποβολή και η προσκόμιση του σχετικού τραπεζικού εγγράφου…” στην παράγραφο 5 του άρθρου 1.3.2 της με αρ. πρωτ. 182/04-04-2019 Πρόσκλησης (σελ. 15).

Β) Στον Οδηγό Επιλεξιμότητας και Επιλογής:

  1. Αφαιρείται η πρόταση ”Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως 600.000 €, σύμφωνα με ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος”, στο τέλος της αναλυτικής Περιγραφής Δράσης της υποδράσης 19.2.2.2 (σελ. 14 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής) και προστίθεται στο ίδιο σημείο η φράση: ”Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, βάση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013”.
  2. Διαγράφεται η φράση ”…ή και υπερτοπικές…” στην 2η σειρά της 1ης παραγράφου της Αναλυτικής Περιγραφής Δράσης της υποδράσης 19.2.7.3 (σελ. 46 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής).
  3. Αντικαταθίσταται η λέξη ”…φορέων…” από την λέξη ”… επιχειρήσεων…” στους Δικαιούχους της υποδράσης 19.2.7.3 (σελ. 47 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής)
  4. Καταργείται το κριτήριο Επιλογής με α.α. ”2” (Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία) και αυξάνεται η βαρύτητα του κριτηρίου Επιλογής με α.α. ”3” (Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού) από 15% σε 20% και του κριτηρίου Επιλογής με α.α. ”4” (Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και τον συντονισμό έργου συνεργασίας) από 15% σε 20%, στην υποδράση 19.2.7.7 (σελ. 49 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής).

Ουδεμία άλλη αλλαγή πραγματοποιείται στην Αναλυτική Πρόσκληση και στα Παραρτήματα αυτής.