«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/6/2019

2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Με την από 05/06/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ως προς τα εξής σημεία:

Α) Στην Αναλυτική Πρόσκληση:

  1. Τροποποιούνται οι Δικαιούχοι της υποδράσης 19.2.2.6 στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 182/04-04-2019 Πρόσκλησης (σελ. 19), όπου πλέον η διατύπωση διαμορφώνεται ως εξής: ”Για την υποδράση 19.2.2.6, Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών, εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιών Κ.Η.Μ.Ο). Η εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.
  2. Παρατείνεται το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Στήριξης, έως την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

Β) Στον Οδηγό Επιλεξιμότητας και Επιλογής:

  1. Τροποποιούνται οι Δικαιούχοι της υποδράσης 19.2.2.6 (σελ. 26 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής), όπου πλέον η διατύπωση διαμορφώνεται σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (i).
  2. Μεταβάλλεται η Νομική Βάση της υποδράσης 19.2.2.6, με την διαγραφή της αναφοράς στο Ν.4235/2014 (άρθρο 56) και στην Υ.Α. 4912/120862/05-11-2015 (σελ. 23 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής).
  3. Τροποποιείται η Αναλυτική Περιγραφή της υποδράσης 19.2.2.6 (σελ. 23 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής), με την αφαίρεση οποιασδήποτε αναφοράς σε υποχρέωση μεταποίησης προϊόντων ιδίας παραγωγής (ή και μέσω συνεργασίας προϊόντα και άλλων παραγωγών), καθώς και κάθε αναφοράς στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον επισυναπτόμενο Τροποποιημένο Οδηγό Επιλεξιμότητας και Επιλογής
  4. Καταργείται το κριτήριο Επιλογής με α.α. ”15” (Εξασφάλιση πρώτων υλών) και αυξάνεται η βαρύτητα: του κριτηρίου Επιλογής με α.α. ”8” (Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων) από 6% σε 8%, του κριτηρίου Επιλογής με α.α. 11 (Προστασία του περιβάλλοντος) από 7% σε 8% και του κριτηρίου Επιλογής με α.α. ”17” (Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης) από 8% σε 10%, στην υποδράση 19.2.2.2 (σελ. 16-17 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής).
  5. Διαγράφεται η λέξη ”…τοπικές…” στην 2η σειρά της 1ης παραγράφου της Αναλυτικής Περιγραφής Δράσης της υποδράσης 19.2.7.3 (σελ. 46 του Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 182/04-04-2019 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει