«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/2/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Υπομέτρου 19-2 Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των Αιτήσεων Στήριξης που έχουν υποβληθεί.

Ο εν λόγω Πίνακας Κατάταξης θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά, και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υπο-δράση.

Επί του αποτελέσματος αυτού οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του Π.Σ.Κ.Ε. (www.ependyseis.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.