--> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (CLLD/LEADER)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/6/2018

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 161/20-04-2018

 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020

 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014 -2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το με αρ. πρωτ. 1711/11-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.
  2. Την με υπ. αριθμ. 01/20-04-2018 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER LEADER, η οποία εγκρίνει την δημοσιοποίηση της 1ης Πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακής ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ, προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.
  3. Την με υπ. αριθμ. 01/25-06-2018 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER LEADER, για την Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Τροποποίηση της με Αρ. πρ. 161/20-04-2018 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) ”Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”, ως προς την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:

5.3               Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30/04/2018

                     Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  24/08/2018

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην Ο.Τ.Δ. AN.HMA. A.E. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης στήριξης, και έως ώρα 14:00.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 1ης Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) ”Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”.

Αναλυτικότερα δείτε τα συνημμένα αρχεία της 1ης Τροποποίησης της 1ης Πρόσκλησης και της 1ης Τροποποίησης της Περίληψης της Πρόσκλησης.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD LEADER της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος