«Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας» --> Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD LEADER

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 7/3/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα – με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων -  την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στην 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2. «Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017, η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο δικαιούχο του αποτελέσματος της αξιολόγησης.

Επίσης, το αναλυτικό αποτέλεσμα του Διοικητικού Ελέγχου της Αίτησης Στήριξης, απεικονίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://www.opsaa.gr/RDIIS) στο οποίο έχουν όλοι οι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της Αίτησης Στήριξης. Συνιστάται να πραγματοποιηθεί μελέτη των εγγραφών και την αναφορά αξιολόγησης, ενώ, εφόσον η Αίτηση Στήριξης συμπεριλαμβανόταν στο Δείγμα Ελέγχου, να μελετηθεί και το Φύλλο Ελέγχου.

Μετά τη σημερινή διαδικασία παράδοσης για κάθε Υποδράση, της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου για τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Αίτησής του, διαπιστώνεται η καθολική παραλαβή, από το σύνολο των δικαιούχων, με ημερομηνία 7/3/2019 και τεκμαίρεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 κατά την οποία θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η ενδικοφανής προσφυγή και να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ.