Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

 

Η εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ύστερα από την με ημερομηνία 04/09/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ στην Ημαθία» και ειδικότερα από 01-11-2018 μέχρι 31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με:

-       Ένα (1) άτομο, κάτοχο πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με κατεύθυνση Κοινωνικών Επιστημών, χωρίς να αποκλείονται κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων διαφορετικών κατευθύνσεων.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ν. Ημαθίας – Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις που προβλέπονται, όπως επίσης και όπου τυχόν υποδείξει ο εργοδότης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην Βέροια, οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 46, μέχρι την Πέμπτη 18/10/2018 και ώρα 14:00

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Ελένη Ατσάλου, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 46, τηλ. 23310-20809.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. (www.anhma.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

 

Βέροια, 03/10/2018

Για την Αναπτυξιακή Ν. Ημαθίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

- ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

 

 

Θεόφιλος Τεληγιαννίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε