Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014


26 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 5.058.525,33€, Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 3.012.949,00€ υποβλήθηκαν στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ Α.Ε.), που αποτελεί την ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ), για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληξε την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. Η διαθέσιμη Δ.Δ. της πρόσκλησης ανέρχονταν σε 2.237.384,29€, επομένως το ποσό αυτό υπερκαλύφθηκε κατά 35%.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα, η ΟΤΔ Αλιείας δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους δικαιούχους με επιστολή της, να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση της πληρότητας του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον απαιτηθούν.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των υποψήφιων δικαιούχων είναι συγκριτική ανά Κατηγορία Πράξης, γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε ήδη και τελικά με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π.) Αλιείας οριστικοποιείται η ένταξη των πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Ακολουθεί πίνακας με στοιχεία των ιδιωτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν, ανά Κατηγορία Πράξεων.

ΔΡΑΣΗ 4.1.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

4.1.1.1 1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή IΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

 0

 0

 0

4.1.1.2 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ

23

4.892.835,33

2.910.940,50

4.1.1.3 ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

3

165.690,00

102.008,50

ΣΥΝΟΛΟ

26

5.058.525,33

3.012.949,00

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε