Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015


Αγαπητοί συνεργάτες,

Ενόψει της λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για το κλείσιμο του ΠΑΑ 2007-2013, η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να εκδώσει την τελευταία εντολή πληρωμής των δικαιούχων των μέτρων  του ΠΑΑ 2007-2013.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον Άξονα 4 «Προσέγγιση Leader» του ΠΑΑ, αυτό ισοδυναμεί με την ημερομηνία καταβολής του ποσού για το τελευταίο αίτημα μερικής πληρωμής του Μ41 της ΟΤΔ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως εκ τούτου, απαιτείται τα σχετικά τελευταία αιτήματα μερικής πληρωμής να υποβληθούν στην υπηρεσία μας έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2015 (πρωτόκολλο υπηρεσίας), προκειμένου το σύνολο δαπανών των μερικών πληρωμών να καταστούν επιλέξιμα και να τύχουν της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων και την ομαλή ροή των πληρωμών που εκκρεμούν και παρακαλούμε όπως συμβάλλετε με το μέγιστο των δυνατοτήτων σας στην επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου, εντείνοντας τις μέχρι σήμερα προσπάθειές σας. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας ως προς την πληρότητα και ορθότητα της συμπλήρωσης των αιτημάτων μερικής πληρωμής δεδομένης της έλλειψης χρονικού περιθωρίου σχετικών διορθώσεων.

Επισημαίνεται ότι, μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμών του ΠΑΑ, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δεν έχουν συμψηφίσει το σύνολο της χορηγηθείσας προκαταβολής για το Μέτρο 41, με τις επιλέξιμες δαπάνες μέχρι 31.12.2015, απαιτείται να επιστρέψουν το υπόλοιπο ποσό της προκαταβολής στον λογαριασμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπέρ ΕΛΕΓΕΠ εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση μη επιστροφής των υπολοίπων αυτών, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με την παρούσα, παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των εξελίξει έργων μέχρι τις 31.12.2015, είτε έχει ήδη λήξει το χρονοδιάγραμμά τους είτε αυτό λήγει πριν τις 31.12.2015.

Στα πλαίσια αυτής της οριζόντιας ρύθμισης, οι ΟΤΔ οφείλουν να τροποποιήσουν στο ΟΠΣΑΑ τις ημερομηνίες λήξης των Τεχνικών Δελτίων Αίτησης και να αποστείλουν συνημμένα, τα τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία καθώς και την Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), ώστε η Υπηρεσία να προβεί στην οριστικοποίηση των Τεχνικών Δελτίων.

Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ, μας γνωστοποιήθηκε ότι στο υπό έγκριση σχέδιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) μετά από σχετική συνεργασία με την Ε.Ε. κατέστη δυνατόν να  συμπεριληφθεί μεταξύ των άλλων και η δυνατότητα κάλυψης ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από το Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουμε ότι, προκειμένου τα επενδυτικά σχέδια να είναι επιλέξιμα για τη μεταφορά τους ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 απαιτείται να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα αιτήματα πληρωμής που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε