Τρίτη 25 Αυγούστου 2015


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 24/08/2015 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. – σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 17η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων :  Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας για την 19η χρήση από  01-01-2014 έως  31-12-2014.
  2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2014 μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα  Διάθεσης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.
  3. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Επί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να εξεταστεί η απαλλαγή ή η απόδοση ευθυνών στα μέλη αυτών τόσο με την προηγούμενη όσο και με την παρούσα σύνθεσή τους ξεχωριστά και για το χρονικό διάστημα της θητείας εκάστης σύνθεσης.
  4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  5. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 19/02/2015 για την αλλαγή της σύνθεσης της Ε.Δ.Π. LEADER.
  6. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 3/6/2015 για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
  7. Έγκριση αμοιβής Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Βέροια 25/08/2015
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε