ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού ΧώρουΗ Πρόταση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ορεινής Περιοχής Πιερίων εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη, Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006” στα πλαίσια του οποίου επιχειρείται η εφαρμογή στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη και Πολυτομεακή προσέγγιση στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Οι τοπικοί φορείς, όπως εκφράζονται σήμερα από τους Δήμους Βελβεντού, Πιερίων Μακεδονίδος, Πέτρας και Ελαφίνας με την τεχνική στήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., ως Δομή Στήριξης για την εφαρμογή του προγράμματος και της Αναπτυξιακής Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ.) Α.Ε. ως Αντένα της Δομής Στήριξης της Δυτικής Μακεδονίας για το μέρος του προγράμματος που αφορά τον Νομό Ημαθίας (Δήμος Μακεδονίδος), αφού έγκαιρα είχαν διαγνώσει την αναγκαιότητα του ολοκληρωμένου τρόπου αντιμετώπισης της αναπτυξιακής διαδικασίας σ’ ένα χώρο κοινό για όλους, παρέκαμψαν τα διοικητικά όρια και συνέταξαν πιλοτικά την περίοδο 1994-1995 τη Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης του Ορεινού Όγκου Πιερίων.

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η ανάσχεση των φαινομένων οικονομικής υστέρησης, πληθυσμιακής αποδυνάμωσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος, η αύξηση του βαθμού οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, είναι μερικοί από τους βασικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ορεινής Περιοχής Πιερίων.

ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ;

Προβλήματα

 • Διοικητική πολυδιάσπαση του χώρου, με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη συνοχής και ενιαίας λειτουργίας.
 • Ανεπαρκής επικοινωνία και σύνδεση μεταξύ των υποπεριοχών του ορεινού όγκου.
 • Ανισομερής ανάπτυξη μεταξύ των ορεινών και των πεδινών οικισμών με πληθυσμιακές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
 • Πολύμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς δασικών εκτάσεων, που λειτουργεί ανασταλτικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάπτυξη των δασών.
 • Ο μεγάλος βαθμός απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος ξεπερνά το 70% και δημιουργεί συνθήκες εξάρτησης.
 • Χαμηλή παραγωγικότητα και ΑΕΠ, που υπολείπεται κατά δέκα και πλέον μονάδες από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Χώρας.

Πλεονεκτήματα

Η τάση για στήριξη και χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών γενικότερα στην Ε.Ε. και ειδικότερα στην Ελλάδα.

 • Η τάση διαφοροποίησης των χώρων τουριστικού προορισμού, η οποία ξεκίνησε με δειλά βήματα.
 • Η ολοκλήρωση των μεγάλων τεχνικών έργων (οδικών αξόνων), που περικλείουν την περιοχή (ΠΑΘΕ, Εγνατία) και δημιουργούν συνθήκες εύκολης πρόσβασης προς αυτήν.
 • Η αυξανόμενη διεθνής τάση προσέγγισης της φύσης, του πολιτισμού, της παράδοσης και της υπαίθρου.
 • Η ύπαρξη μεγάλων δυνατοτήτων αξιοποίησης των δασών και της παραγωγής ξύλου.
 • Η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση οικολογικών και επώνυμων παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων.
 • Η μικρή απόσταση από μεγάλα αστικά - καταναλωτικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, καθώς και η γειτνίασή της με περιοχές ανεπτυγμένου θερινού τουρισμού (Πιερία).

Κεντρικός Στόχος

Δημιουργία ενός τοπικού μοντέλου ενδογενούς ανάπτυξης με την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ένταξη της αναπτυξιακής προοπτικής των Πιερίων σε μία συλλογιστική καθιέρωσης χωροταξικής πολιτικής για όλη την ορεινή χώρα.

Ειδικοί Στόχοι

 1. Εξάλειψη των ενδο και διαπεριφερειακών ανισοτήτων με τη δημιουργία ρεύματος συνεχών εισροών ανθρώπων, χρημάτων, μορφωτικών αγαθών, πληροφοριών και βελτιώσεων των δομικών στοιχείων της περιοχής των Πιερίων.
 2. Διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων και με σεβασμό στη φύση και τις ανθρώπινες παραδόσεις.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων με την προώθηση ενεργειών και μέτρων εισροής πόρων στην περιοχή στη λογική της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού - ορεινού χώρου.
 4. Αναγνώριση, σεβασμός και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.
 5. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Άξονας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006" αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα περισσότερα των οποίων βασίζονται στο Άρθρο 33 του Καν. ΕΚ 1257\99.

Περιοχή Παρέμβασης του ΟΠΑΑΧ Πιερίων στον Νομό Ημαθίας καθορίστηκε το σύνολο του ορεινού Δήμου Μακεδονίδος (δ.δ. Ριζωμάτων, δ.δ Σφηκιάς, δ.δ. Δασκίου και δ.δ. Πολυδεντρίου με τους οικισμούς του).

Στο σύνολό του το πρόγραμμα αναφέρεται σε δύο Περιφέρειες (Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας), σε τρεις νομούς (Ημαθίας, Κοζάνης και Πιερίας) και πέντε δήμους ( Δήμοι Βελβεντού, Ελαφίνας, Μακεδονίδος, Πέτρας και Πιερίων).

Περιοχή Παρέμβασης του ΟΠΑΑΧ Πιερίων είναι στο σύνολό της η Ορεινή Περιοχή Πιερίων, καταλαμβάνει έκταση 819.400 στρέμματα και ο πληθυσμός της ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή του 1991 σε 20.842 κατοίκους.

 

 

ΜΕΤΡΟΠροϋπολογισμός
(χιλ. ευρώ)
ΔΡΑΣΕΙΣΕΡΓΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΔικαιούχοι
Μ 7.1- Έγγειες βελτιώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

250

Αντιπλημμυρικά - αποστραγγιστικά έργα που δεν συνδυάζονται με αρδευτικά έργα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Στραγγιστικά έργα στο Δ.Ελαφίνας Ο.Τ.Α.
Συλλεκτήριοι τάφροι στο Δ.Πέτρας.
Έργα διευθέτησης χειμάρρων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Διευθετήσεις χειμάρρων στους Δ.Ελαφίνας Δ.Βελβεντού και Δ.Πέτρας.
Μ 7.2- Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

110

Υπηρεσιών διαχείρισης

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Γεωργοί και Αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Υπηρεσιών αντικατάστασης

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μ 7.3-Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

120

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ (επιχειρήσεις, αγρ. συνεταιρισμοί κ.λ.π.)
Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή τους.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προώθηση προϊόντων ποιότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μ 7.4-Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

330

Δημιουργία και οργάνωση κέντρων πολυδραστηριότητας και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της περιοχής

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ –Πολιτιστικοί σύλλογοι-ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης- βραχυχρόνιας κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ –Πολιτιστικοί σύλλογοι-ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
Αναβάθμιση υφιστάμενων τοπικών δικτύων ενημέρωσης με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ –Πολιτιστικοί σύλλογοι-ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
Δημιουργία εποχικών βρεφονηπιακών σταθμών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Διαμόρφωση και εξοπλισμός παιδικού σταθμού στο Δ.Πιερίων Ο.Τ.Α.
Διαμόρφωση και εξοπλισμός κέντρου φροντίδας στο δ.δ.Ριζωμάτων του Δ.Μακεδονίδος. Ο.Τ.Α.
Πιλοτικά έργα επίδειξης για την διάδοση νέων τεχνικών στο γεωργικό τομέα, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην τοπική παραγωγική διάρθρωση.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ –Πολιτιστικοί σύλλογοι-ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
Μ 7.5-Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών-Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.070

Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Βελτίωση, αντικατάσταση, επέκταση δικτύων ύδρευσης των Δ.Μακεδονίδος, Δ.Πέτρας και Δ.Ελαφίνας. Ο.Τ.Α.
Καλλιέργεια πηγών και αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης του Δ.Βελβεντού. Ο.Τ.Α.
Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Αναπαλαίωση και αξιοποίηση παραδοσιακών νερόμυλων και βρυσών στον Δ.Πιερίων, Δ.Ελαφίνας και Δ.Βελβεντού Ο.Τ.Α.
Αναβάθμιση των οικιστικών κέντρων και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ – ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
Μ 7.6-Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.200

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Γεωργοί κύριας ή μερικής απασχόλησης
Μ 7.7-Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

1.060

Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή ταμιευτήρων και υδατοδεξαμενών για άρδευση στα δ.δ .Δασκίου και Πολυδεντρίου στο Δ.Μακεδονίδος Ο.Τ.Α.
Χωμάτινες υδατοδεξαμενές στους Δ.Πιερίων και Δ.Πέτρας
Ταμιευτήρες στους Δ.Ελαφίνας και Δ.Βελβεντού
Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδατος.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Εκσυγχρονισμός-βελτίωση αρδευτικών δικτύων στα δ.δ. Σφηκιάς, Ριζωμάτων του Δ.Μακεδονίδος και στο δ.δ. Λαγοράχης του Δ.Ελαφίνας.
Μ 7.8-Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.080

Αγροτική οδοποιία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε δ.δ. Δ.Μακεδονίδος, Δ.Πιερίων, Δ.Βελβεντού, Δ.Ελαφίνας και Δ.Πέτρας. Ο.Τ.Α.
Αξιοποίηση ανανεώσιμων/ ήπιων μορφών ενέργειας

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα -Ν.Π.Ι.Δ – ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
Μ 7.9-Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.080

Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά πρόσωπα μη γεωργοί -Ν.Π.Ι. και Δ.Δ. – ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ- Πολιτιστικοί φορείς.
Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μ 7.10-Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδιασμό με τη Γεωργία, τη Δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ζώων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

640

Προστασία-διαχείριση δασών και οικοσυστημάτων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Βελτίωση, ανάδειξη, σήμανση δικτύου ορεινών μονοπατιών Ε4 Δ.Πέτρας Ο.Τ.Α.
Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αναπλάσεις περιοχών, περιοχής Σκεπασμένο του Δ.Βελβεντού Ο.Τ.Α.
Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης- ενημέρωσης

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Μη κυβερνητικές οργανώσεις- Ν.Π.Ι.Δ.- Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
Μ 7.11-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

600

Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 451/2001 και στο Παράρτημα Ι αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει
Μ 7.12-Επενδύσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Α μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

450

Ενότητα ζωικής παραγωγής

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
Ενότητα φυτικής παραγωγής

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μ 7.13-Επενδύσεις για την βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

400

Προμήθεια εξοπλισμού για δασεργάτες

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθεστώς ενισχύσεων Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 11085/4938/15-1-02, όπως εκάστοτε ισχύει
Προμήθεια εξοπλισμού υλοτόμησης, αποφλοίωσης, τεμαχισμού

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 7 για την Περιοχή

10.110

   

* Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου (Δημόσια Δαπάνη σε χιλιάδες ευρώ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε