ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΜΕΤΡΑ: 3.8 ΚΑΙ 3.9 ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πρόγραµµα “Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες µικρής κλίµακας” περιλαµβάνεται στον Άξονα 3 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας: “Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία”, και χρηµατοδοτείται από 2 Μέτρα:

το Μέτρο 3.8 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) µε συνολικό προϋπολογισµό 50.347.774 Ευρώ,
το Μέτρο 3.9 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) µε συνολικό προϋπολογισµό 17.705.073 Ευρώ,

Το θέµα της “Ολοκληρωµένης Αστικής ανάπτυξης”, αποτελεί µία από τις 3 νέες κατευθύνσεις -προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Γ’ Κ .Π .Σ., µαζί µε τα θέµατα της “Ολοκληρωµένης Αγροτικής Ανάπτυξης” και της “Καινοτοµίας”.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΙΝΑΙ Η
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

και εξειδικεύεται σε 3 ειδικούς στόχους που αφορούν στη :

 • Βιώσιµη ανάπτυξη µε έµφαση στην προστασία και βελτίωση του αστικού χώρου σε όλες τις συνιστώσες του :
  • Στο φυσικό περιβάλλον: αντιµετώπιση ρύπανσης (ατµοσφαιρικής, επιφανειακής υδάτων, ηχορύπανσης), διαχείριση υδάτων, ανάπτυξη αστικού πρασίνου,
  • Στο δοµηµένο περιβάλλον: παρέµβαση στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του αστικού χώρου, διευθετήσεις του δηµόσιου χώρου, οδικό δίκτυο, διαχείριση κτιριακού αποθέµατος
  • Στις αστικές λειτουργίες: ανελαστικές αστικές υποδοµές (ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων), µεταφορές, κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων
 • Ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής, µε έµφαση στην ολοκληρωµένη προσέγγιση προβληµάτων που επηρεάζουν την τοπική απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη µέσα από
  • την σύµπραξη µε τοπικές επιχειρήσεις
  • την ανάπτυξη µορφών κοινωνικής οικονοµίας
  • την ενίσχυση του Επιχειρηµατικού πνεύµατος
  • την βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
  • την διασφάλιση της ισότητας για όλα τα µέλη των τοπικών κοινωνιών
 • Διακυβέρνηση των αστικών περιοχών µε έµφαση στη διασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης και στη µεγιστοποίηση της συµµετοχής των τοπικών κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων.

 

Για την συγκρότηση του “Επιχειρησιακού Σχεδίου” θα πρέπει να διασφαλίζεται η λογική της από τα κάτω προς τα πάνω κατεύθυνσης, και να ενεργοποιείται η συµµετοχή του πολίτη στην περιοχή επέµβασης, µέσα από συλλογικές µορφές δράσης.

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια περιλαµβάνονται ΚΑΤΑΡΧΗΝ 8 αστικά κέντρα.

 • στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, τα τµήµατα της πόλης που περιλαµβάνονται στα όρια του Δήµου Θεσσαλονίκης (1ου επιπέδου µητροπολιτικό κέντρο), στα όρια των Δήµων Αγίου Παύλου, Αµπελόκηπων, Ελευθερίου, Ευκαρπίας, Εύοσµου, Εχέδωρου, Μενεµένης, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας και Καλαµαριάς.
 • στους άλλους 5 Νοµούς, όπου καταγράφεται αστικός πληθυσµός, οι πρωτεύουσες των Νοµών ως κέντρα 2ου επιπέδου (Δήµοι Βέροιας, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών) και
 • 2 εξαρτηµένα κέντρα 3ου επιπέδου, (Δήµοι Γιαννιτσών και Νάουσας).

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Επιχειρησιακού Σχεδίου περιλαµβανοµένης της Ιδιωτικής συµµετοχής και για τα 2 Μέτρα (3.8 και 3.9), δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000.000 Ευρώ (2.044.500.000δρχ).

Ένα “Επιχειρησιακό Σχέδιο”, για να έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα, θα πρέπει να περιλαµβάνει πράξεις σε ποσοστό:

 • 75% του Μέτρου 3.8, (δηλ. 4.500.000 Ευρώ – 1.533.375.000δρχ) και
 • 25% του Μέτρου 3.9 (δηλ. 1.500.000 Ευρώ – 511.125.000δρχ)

Στις πράξεις του Μέτρου 3.8, ποσοστό της τάξης του 10% έως 25% του συνολικού προϋπολογισµού των πράξεων, πρέπει να καλύπτεται από Ιδιωτική Συµµετοχή (δηλ. 153.337.500δρχ το λιγότερο).

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 3.8

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη θεσµικών και τεχνικών εργαλείων
 • Αναπλάσεις στον αστικό χώρο, για την απόδοση ολοκληρωµένων δηµόσιων χώρων κοινωνικών λειτουργιών και αναψυχής
 • Βελτίωση των υποδοµών του αστικού χώρου που συµβάλουν στην ασφάλεια και προάγουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων
 • Δηµιουργία, βελτίωση και εξοπλισµός χώρων πρασίνου, πλατειών κλπ
 • Κατασκευή δηµόσιων χώρων στάθµευσης, διαµόρφωση των κρασπέδων για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων, κλπ
 • Ανακαίνιση των όψεων των κτηρίων για την αισθητική αναβάθµιση περιοχών και ιδιαίτερα αρχιτεκτονική ανάδειξη διατηρητέων δηµόσιων κτηρίων
 • Δηµόσιος φωτισµός κοινόχρηστων χώρων, όψεων κτηρίων, µνηµείων και οδών για την βελτίωση της αισθητικής και της ασφάλειας του δηµόσιου χώρου
 • Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού, για την βελτίωση των λειτουργιών των κοινόχρηστων δηµόσιων χώρων
 • Ανέγερση-ανακαίνιση κτηρίων για εγκατάσταση διοικητικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων
 • Αναδιαµορφώσεις υπαίθριων ακάλυπτων χώρων (πρασιές), κοινόχρηστων λειτουργιών, φυτεύσεις

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • Ενίσχυση των δικτύων δηµόσιας µεταφοράς και των συγκοινωνιών
 • Έργα διασύνδεσης των συστηµάτων µεταφοράς µε το Περιφερειακό ή Εθνικό µεταφορικό δίκτυο
 • Προµήθεια και εγκατάσταση για λειτουργία λογισµικού και εξοπλισµού για την παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής µε την εισαγωγή συστηµάτων για την µεταφορά δεδοµένων του µεταφορικού δικτύου
 • Προµήθεια “καθαρών” οχηµάτων δηµόσιων µεταφορών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
 • Ανάπτυξη συστηµάτων µεταφορών “εκτάκτων καταστάσεων, για την αντιµετώπιση των επειγόντων αναγκών µετακίνησης σε περιόδους θεοµηνιών, σεισµών, πληµµύρων
 • Κατασκευή, ανακατασκευή οδών, πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Εξυγίανση εκτάσεων που έχουν υποστεί ρύπανση
 • Βελτίωση, επέκταση και κατασκευή νέων, δικτύων διαχείρισης αποβλήτων, απορριµµάτων και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και δίκτυα απορροής επιφανειακών υδάτων
 • Ανάπτυξη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και µηχανισµών ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη αντιθορυβικής τεχνολογίας, προµήθεια και τοποθέτηση ηχοπετασµάτων, συστήµατα ηχοµόνωσης
 • Ανάπτυξη ενεργειακών συστηµάτων µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ορθολογική ενεργειακή διαχείριση (π.χ. συστήµατα τηλεθέρµανσης, φωτοβολταϊκών τόξων, βιοκλιµατικών συστηµάτων)
 • Δηµιουργία υποδοµών που αυξάνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης συγκριτικών φυσικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την οικονοµική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα µέσα από την ήπια διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων που διαπερνούν τον αστικό χώρο (π.χ. χειµάρρων και παραποτάµων) στην λογική της ήπιας και οικολογικής οικονοµικής ανάπτυξης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Ανάπτυξη εγκατάσταση τεχνολογιών και συστηµάτων για την “Κοινωνία της Πληροφορίας”
 • Προµήθεια, παραγωγή νέων τεχνολογικών και καινοτοµικών προϊόντων και εργαλείων για την υποστήριξη έργων και ενεργειών των τοµέων Αστικής ανάπλασης, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Επιχειρηµατικής ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Πολιτισµού
 • Βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών, νέες δοµές διαχείρισης της πληροφορίας, τεχνολογική αναδιοργάνωση-εκσυγχρονισµός διοικητικών υπηρεσιών
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισµός δοµών υποστήριξης των Επιχειρήσεων
 • Παραγωγή και εγκατάσταση συστηµάτων τηλεργασίας, δικτύου Internet, υποστήριξη για την διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, εκπαίδευση, πληροφόρηση, επικοινωνία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ΠΜΕ και ΜΜΕ όπως ορίζονται κατά την έννοια των παρ. 1, 2, 3 και 5 του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 70/2001, όλων των κλάδων
 • Ενίσχυση δοµών υποστήριξης των Επιχειρήσεων
 • Παραγωγή και εγκατάσταση συστηµάτων τηλεργασίας, δικτύου Internet, υποστήριξη για την διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, εκπαίδευση, πληροφόρηση, επικοινωνία, στις επιχειρήσεις

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Βελτίωση εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης: κατασκευή προσθηκών των σχολικών κτιρίων στις µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προµήθεια εξοπλισµού, βελτίωση συµπλήρωση των υφιστάµενων υποδοµών ή/και δηµιουργία νέων υποδοµών προσπέλασης, για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης ατόµων µε κινητικές δυσκολίες
 • Βελτίωση εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ικανότητες
 • Βελτίωση-επέκταση κτιριακών και άλλων υποδοµών των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Επέκταση του συστήµατος βιβλιοθηκών και ανάπτυξη εργαστηρίων πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικών επιστηµών
 • Κατασκευή ή διαµόρφωση χώρων πολιτιστικών, αθλητικών υποδοµών και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Κατασκευή, επισκευή και εξοπλισµός κτιριακής υποδοµής Παιδικών Σταθµών, Βρεφονηπιακών Σταθµών, Σταθµών Ολοκληρωµένης φροντίδας, Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.ΑΠ), Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ.ΑΠ ΜΕΑ), Μονάδες “Βοήθεια στο σπίτι”, Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Ιατροκοινωνικών Κέντρων
 • Κατασκευή νέας κτιριακής υποδοµής, Βελτίωση υφιστάµενης και εξοπλισµός µονάδων και εγκαταστάσεων Προνοιακών φορέων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Ανάδειξη - προβολή και προστασία των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων εντός του αστικού ιστού
 • Δηµιουργία ολοκληρωµένων αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων σε δικτύωση, για την ανάδειξη αρχαιολογικών-ιστορικών διαδροµών εντός του αστικού ιστού µε στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και την δηµιουργία δευτερογενών ωφελειών στην απασχόληση, σε τοπική κλίµακα
 • Διαµόρφωση και ανανέωση των µουσειακών χώρων
 • Διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, για την ένταξή τους στον αστικό ιστό και τις λειτουργίες της πόλης
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων για υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων
 • Δηµιουργία πολιτιστικών πάρκων και σύγχρονων πολιτιστικών υποδοµών
 • Ολοκλήρωση των κτιριακών υποδοµών πολιτιστικής δραστηριότητας
 • Διαµόρφωση χώρων και εξοπλισµός

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 3.9

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Κέντρα Πληροφόρησης πολιτών
 • Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας
 • Στήριξης ειδικών οµάδων πληθυσµού µε στόχο την επανένταξη, αντιµετώπισης φαινοµένων παραβατικότητας καταπολέµησης των εξαρτησιογόνων ουσιών πρόληψης εγκληµατικότητας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Επαγγελµατική Κατάρτιση
 • Επαγγελµατική εξειδίκευσης
 • Επαγγελµατικής Κατάρτιση για νέους 16-29 ετών που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο (drop outs)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Επιχορήγησης για την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιδότησης της απασχόλησης
 • Επιχορήγησης για την δηµιουργία νέων Επιχειρήσεων και στήριξης Επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
 • Επιδότησης της αυτοαπασχόλησης
 • Ανάπτυξη συνεταιρισµών και αυτοαπασχόλησης
 • Επιδότησης της Απασχόλησης σε έργα ανάπλασης περιοχών

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ενέργειες πληροφόρησης που αφορούν την ενηµέρωση στα θέµατα της Απασχόλησης, της καταπολέµησης του Κοινωνικού Αποκλεισµού, των ναρκωτικών κλπ.
 • Ενέργειες ευαισθητοποίησης σε θέµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον
 • Υψηλοί δείκτες ανεργίας και ύπαρξη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
 • Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού
 • Ύπαρξη προϋποθέσεων για την ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού και την αξιοποίηση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων

 

 

 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

 • Περιοχές αυθαίρετης δόμησης
 • Περιοχές αστικής απαξίωσης
 • Περιοχές απότομης αλλαγής των χρήσεων
 • Περιοχές δημιουργίας νέου αστικού χώρου
 • Αστικοί “δορυφόροι”
 • Ιστορικά κέντρα πόλεων

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Συγκροτείται με πρωτοβουλία του Δήμου και επιβεβαιώνεται με την σύνταξη και συνυπογραφή ενός “Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας”.

Συμμετέχουν τόσο οι Φορείς που είναι Τελικοί Δικαιούχοι (φορείς εκτέλεσης των έργων δηλαδή), όσο και Κοινωνικοί Εταίροι, άλλοι δηλαδή φορείς οι οποίοι δεν θα είναι φορείς υλοποίησης αλλά ως άμεσα ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην λήψη αποφάσεων με συμβουλευτικού και γνωμοδοτικό ρόλο

Οι φορείς αυτοί θα είναι τοπικής βάσης και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 1/3 των φορέων – τελικών δικαιούχων του Εταιρικού Σχήματος.

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελείτε από τον/την νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε φορέα του Εταιρικού Σχήματος.

Καθήκοντα της ΤΣΕ:

 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Συντονισμός των Πράξεων
 • Αυτό-αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του

Την εκπροσώπηση της ΤΣΕ έχει ο Δήμος, ο οποίος και τίθεται επικεφαλής φορέας

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, για πράξεις των τομέων Αστικής Ανάπλασης, Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ που προβλέπονται από τον Δημοτικό και Νομαρχιακό Κώδικα, για όλες τις παραπάνω πράξεις καθώς και για πράξεις του τομέα Εκπαίδευσης
 • Οργανισμοί εποπτευόμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο, για πράξεις των τομέων Αστικής Ανάπλασης, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Προνοιακοί Οργανισμοί εποπτευόμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο, για πράξεις του τομέα Υποδομών Υγείας και Πρόνοιας
 • Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων, για πράξεις των τομέων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
 • Σύλλογοι και Σωματεία, για πράξεις των τομέων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Υποδομών Υγείας, Πρόνοιας και Πολιτισμού
 • Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες τοπικής βάσης, για πράξεις των τομέων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Υποδομών Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για πράξεις των τομέων Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Υποδομών Υγείας, Πρόνοιας, και Περιβάλλοντος
 • Ο Ο.Α.Ε.Δ. για τις πράξεις του μέτρου 3.9
 • Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις πράξεις του μέτρου 3.9
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις για τις πράξεις του μέτρου 3.9.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε