Το έργο "ΣΥΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ", εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 2 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL "Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος" και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2.1 "Πρόσβαση για όλους όσους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης".

Το ΣΥΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ σκοπό έχει να αντιμετωπίσει κάθε μορφής διακρίσεις και ανισότητες που βιώνουν όσοι/ες νέοι/ες επιζητούν πρόσβαση στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης σε περιαστικές περιοχές μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πιλοτικού μοντέλου πρόβλεψης και ενίσχυσης πρωτοβουλιών νεανικής επιχειρηματικότητας.

Υποέργο «Χαρτογράφηση Προϊόντων και Επιχειρήσεων Βιολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων»

Το υποέργο υλοποιείται ήδη από τον Μάιο 2003.

Στόχος του είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την ύπαρξη Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας στον νομό Ημαθίας (Βιολογικά, Ολοκληρωμένης παραγωγής, Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ιδιοτυπίες και εθνικά παραδοσιακά προϊόντα) και τις προοπτικές αυτών.

Άμεσο αποτέλεσμα της Χαρτογράφησης για την περιοχή του νομού Ημαθίας είναι η έκδοση της σχετικής Μελέτης με τα εξής πεδία:

 • Καταγραφή βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων
 • Καταγραφή επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων
 • Καταγραφή προβλημάτων, τάσεων και προσδοκιών
 • Προβολή και διάδοση των παραπάνω προϊόντων καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματά τους.
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Κ.Π. EQUAL - «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ»

 

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, που υλοποιεί το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, η Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.) συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) "ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ".

Στην Α.Σ. συμμετέχουν οι φορείς:

 • Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Άνω Λιοσίων- Δ.Ε.Α.Δ.Α.Λ. (Συντονιστής Εταίρος),
 • Διαδημοτικό Κ.Ε.Κ. Ευπυρίδες,
 • Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία για την Οικολογική Γεωργία (REA),
 • Κ.Ε.Κ - ΤΕΔΚΕ - Ανάπτυξη,
 • Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.,
 • Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου,
 • Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ρεθύμνου,
 • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου,
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Αγροτουριστική,
 • Διαδημοτικό Κ.Ε.Κ. Όμηρος,
 • Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. Α.Ε.,
 • Μ.Ι.Τ. Εκπαιδευτική - Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • METRON MEDIA Α.Ε.

Οι παραπάνω φορείς έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Έργου "ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ" που έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι νέοι και νέες επιζητούν πρόσβαση στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης σε περιαστικές περιοχές μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πιλοτικού μοντέλου πρόβλεψης και ενίσχυσης πρωτοβουλιών νεανικής επιχειρηματικότητας.

Το Έργο "ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ" περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δημιουργία Θεματικού Πάρκου το οποίο στους κόλπους του εμπεριέχει:

 • Κέντρο Ενίσχυσης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
 • 15 επιχειρήσεις εμπορίας βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων
 • Γραφείο ελέγχου πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Ίδρυση 5 Γραφείων στήριξης της επιχειρηματικότητας στη Βέροια, το Ρέθυμνο, το Μέτσοβο, τη Χίο και τη Χαλκίδα για παροχή

 • πληροφόρησης,
 • υποστήριξης,
 • δικτύωσης - διασύνδεσης παραγωγών - εμπόρων βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων.

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης άνεργων νέων:

 • για να στελεχώσουν το Κέντρο και τα Γραφεία επιχειρηματικότητας,
 • για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και ευθύνης σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος,
 • για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και ευθύνης στον τομέα βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων

Εκπόνηση μελετών - ερευνών για:

 • ανάπτυξη ειδικών μεθόδων και εργαλείων προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών των άνεργων νέων για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης
 • χαρτογραφήσεις βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων και επιχειρήσεων στις περιοχές εφαρμογής του Έργου
 • εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων (business plans) των 15 προστατευόμενων επιχειρήσεων
 • ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιχειρηματικότητας
 • ανάπτυξη του Οδηγού του Μοντέλου "ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ"

Ανάπτυξη ιστοσελίδων για προβολή του θεματικού πάρκου και των επιχειρήσεων και τηλεματικού κέντρου διαχείρισης & διάδοσης πληροφορίας.

Ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με ανάπτυξη βάσεων δεδομένων:

 • καταγραφής ανέργων
 • νέων επιχειρηματιών
 • εκπαιδευτικών αναγκών
 • επιχειρήσεων βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων
 • δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. συμμετέχει ως εμπλεκόμενος εταίρος στις εξής δράσεις:

1. στην Ίδρυση Γραφείων Επιχειρηματικότητας.

Συνολικά στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε η ίδρυση πέντε (5) Γραφείων στήριξης της επιχειρηματικότητας στις περιοχές, Ημαθίας (Γραφείο Επιχειρηματικότητας Βέροιας), Ρεθύμνου, Μετσόβου, Χίου και Εύβοιας.

Η αποστολή του Γραφείου Επιχειρηματικότητας Βέροιας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση σε όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες ή υπάρχοντες/ουσες επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά κυρίως να υποστηρίζει όσους/ες από τους άνεργους νέους στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας θα διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την καταπολέμηση της ανεργίας και θα συνεισφέρουν στην ενδογενή τοπική ανάπτυξη.

Επίσης το Γραφείο Επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη στελέχωση από ειδικό επιστήμονα (Γεωπόνο) εξειδικευμένο για θέματα που αφορούν την Προώθηση και Εμπορία Βιολογικών και Παραδοσιακών προϊόντων καθώς και στην γενικότερη τεχνογνωσία στα θέματα της επιχειρηματικότητας Ποιοτικών προϊόντων, θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες των αντίστοιχων προϊόντων.

Μέσω των συνεργασιών και των δικτυώσεων που θα αναπτύξει το Γραφείο Επιχειρηματικότητας Βέροιας με τους υπόλοιπους τοπικούς Φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που άπτονται των θεμάτων της επιχειρηματικότητας, θα αρθεί ο κατακερματισμός της πληροφόρησης και ενημέρωσης στα νεαρά άτομα που σκοπεύουν να γίνουν επιχειρηματίες αλλά και στους ήδη υπάρχοντες επιχειρηματίες.

Το σύνολο των γραφείων θα έχει πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών μέσω τηλεματικής δικτύωσης (INTRANET) η οποία θα περιέχει Βάση Πληροφόρησης που σχετίζεται με καταγραφή ανέργων και νέων επιχειρηματιών, καταγραφή επιχειρήσεων βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, καταγραφή των προϊόντων, καταγραφή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην επιχειρηματικότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες των Γραφείων Επιχειρηματικότητας χαρακτηρίζονται από την αλληλουχία, συνέργια και συνεχή ανατροφοδότηση από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας που λειτουργεί στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής σε όλα τα στάδια προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ακόμη, θα γίνεται τροφοδοσία του Κέντρου των Άνω Λιοσίων σε επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τις επιχειρήσεις βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων και για τα προϊόντα ποιότητας του νομού Ημαθίας.

2. στην Χαρτογράφηση Προϊόντων και Επιχειρήσεων Βιολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων.

Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε ήδη και στις 6 συμμετέχουσες περιοχές (Ημαθία, Ρέθυμνο, Μέτσοβο, Χίος Εύβοια και Αττική) αποτυπώνοντας την βιολογική και παραδοσιακή ταυτότητα κάθε περιοχής αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων.

Άμεσο αποτέλεσμα της Χαρτογράφησης για την περιοχή του νομού Ημαθίας είναι η έκδοση της σχετικής Μελέτης με τα εξής πεδία:

 • Καταγραφή βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων
 • Καταγραφή επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων
 • Καταγραφή προβλημάτων, τάσεων και προσδοκιών

Επιπλέον, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. συμμετέχει και στον συντονισμό του εθνικού σχεδίου για την εξασφάλιση μιας επιτυχούς διαδικασίας συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική διαχείριση του Έργου και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων. Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο είναι η αξιοποίηση της νεανικής (και όχι μόνον), επιχειρηματικότητας στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα της παραγωγής παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων στην περιφέρεια.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε