Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Κ.Π. LEADER II έχει ως αντικείμενο την τοπική αγροτική ανάπτυξη που συντελείται με ποικίλες δραστηριότητες. Ειδικότεροι στόχοι της Πρωτοβουλίας αυτής είναι η συγκράτηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η συμπλήρωση του εισοδήματος και η προστασία του περιβάλλοντος. Η μεθοδολογία που επιζητεί η πρωτοβουλία, για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, επιδεικτικότητα, αύξηση της προστιθέμενης αξίας και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Στα πλαίσια της Κ.Π. LEADER II (1996-2000) θα υλοποιηθούν προγράμματα σε συγκεκριμένες περιοχές ανά την Ελλάδα ("περιοχές παρέμβασης") που περιλαμβάνουν δραστηριότητες συμπληρωματικού χαρακτήρα ως προς έργα ή δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

Η πρωτοβουλία Κ.Π. LEADER II επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-Γ.Δ. XVI), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ-Γ.Δ. V) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ-Γ.Δ. VI).

Στην Ελλάδα υλοποιείται σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται από:

 • την 215/96 κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας
 • την απόφαση 344034/8528/6.8.1996, την απόφαση 344035/8529/6.8.96 και την εγκύκλιο 344036/8530/6.8.1996 του Υπουργείου Γεωργίας

Οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση της Πρωτοβουλίας είναι:

 • Το Υπουργείο Γεωργίας ως ενδιάμεσος φορέας και υπεύθυνη αρχή για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας στη χώρα.
 • Οι Περιφέρειες
 • Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
 • Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και λοιποί συλλογικοί φορείς που επιχορηγούνται για την υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων τα οποία και υλοποιούν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Γεωργίας.

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των προγραμμάτων των Ο.Τ.Δ. είναι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας τους με στόχο πάντοτε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Στις περιπτώσεις που οι ΟΤΔ είναι ικανές να συντάξουν και να υποστηρίξουν τοπικά προγράμματα, αυτά συντίθενται από διάφορες επί μέρους δράσεις (εργασίες, έργα κλπ.) οι οποίες κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω μέτρα:

 1. Τεχνική στήριξη της ανάπτυξης
 2. Επαγγελματική κατάρτιση
 3. Αγροτικός τουρισμός
 4. Ενίσχυση ΜΜΕ
 5. Αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής
 6. Περιβάλλον
 7. Διακρατική συνεργασία

Χρηματοδοτικά τα προγράμματα καλύπτονται από την επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εθνική χρηματοδότηση (Υπ. Γεωργίας) και την ίδια συμμετοχή των φορέων που υλοποιούν τις δράσεις του προγράμματος.

Η ολοκλήρωση των έργων (φυσικού αντικειμένου και πληρωμών) και η παραλαβή τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER, λήγει την 31.12.2000, ενώ η επιλογή των τελικών δικαιούχων (επενδυτών) του προγράμματος ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.1999, με την επιφύλαξη παράτασης η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρωταρχικό καθήκον της Ο.Τ.Δ. είναι η εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση μεταξύ της Ο.Τ.Δ. και του Υπουργείου Γεωργίας. Οι Ο.Τ.Δ. οφείλουν να συντονίζουν το πρόγραμμα και τους εμπλεκόμενους φορείς ή πρόσωπα υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και να φροντίζουν να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις των τελικών επενδυτών του προγράμματος καθώς και οι προθεσμίες που τίθενται από το νόμο (αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.), την επιτροπή παρακολούθησης ή τις συμβάσεις .

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε