Διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας - επιλογής

Η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. είναι η δημοσιοποίηση όλων των δράσεων που κατ’ αρχή επιλέγονται να υλοποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι - νομικά ή φυσικά πρόσωπα - στη συνέχεια παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο θα περιέχονται λεπτομέρειες για τη δράση ή τις δράσεις που ειδικά θα τους ενδιαφέρει.

Εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία ανακοινώνεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος - οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι) επενδυτές πρέπει να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας για την ανάληψη της / των σχετικής / κών δράσης / σεων πλήρως συμπληρωμένο και να λάβουν το σχετικό αποδεικτικό σημείωμα υποβολής του φακέλου.

Επίσης οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν στη διάθεση της Ο.Τ.Δ. σε περίπτωση που θα απαιτηθούν διευκρινήσεις ή ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Ο φάκελος μπορεί μετά την υποβολή του να εμπλουτισθεί μόνο με στοιχεία που θα ζητήσει η επιτροπή αξιολόγησης και όχι με πρωτοβουλία του ιδίου του υποψηφίου επενδυτή.

Φάκελοι που μετά την πρώτη εξέταση για την κάλυψη όλων των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην διαδικασία αξιολόγησης, όπως ορίζονται στη συνέχεια, κριθούν ελλιπείς δεν θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση.

Οι τελικοί επενδυτές θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε., ύστερα από την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θεσπίζει η ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. τα οποία ανακοινώνονται στους αναλυτικούς όρους συμμετοχής και κατ’ ελάχιστο πληρούν τα αντίστοιχα οριζόμενα κριτήρια επιλογής από τις εγκυκλίους εφαρμογής της Κ.Π. LEADER II στην Ελλάδα που θέτει το Υπουργείο Γεωργίας.

Οι υποψήφιοι που δε θα επιλεγούν τελικά έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό όπως αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.

Προϋποθέσεις συμμετοχής - κριτήρια αξιολόγησης

Η επιλογή των υποψηφίων επενδυτών γίνεται μετά την εξέταση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους επενδυτές ορίζονται ως εξής:

 1. Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης και φακέλου επένδυσης
 2. Εμπρόθεσμη καταβολή παράβολου λήψης φακέλου υποψηφιότητας
 3. Υλοποίηση του έργου / ενέργειας σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος και μέσα στις οριζόμενες για κάθε δράση περιοχή.
 4. Πληρότητα του φακέλου

Η υπαγωγή των προτεινόμενων έργων/ ενεργειών στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους που προκύπτει, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, από την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται παρακάτω.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων των τελικών επενδυτών ορίζονται κατ΄ ελάχιστο από το Υπουργείο Γεωργίας (εγκύκλιος 344036/8530/6.8.96) ως ενδιάμεσο φορέα του προγράμματος Κ.Π. LEADER II στην Ελλάδα.

Με βάση τα κατ΄ αρχή ελάχιστα κριτήρια που υποδεικνύονται από το Υπουργείο Γεωργίας η Ο.Τ.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. ορίζει το σύνολο των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν. Τα κριτήρια αυτά γνωστοποιούνται στον ενδιάμεσο τελικό επενδυτή με το παρόν έγγραφο, που επισυνάπτεται στην αίτηση και το τεχνικό δελτίο που αυτός καλείται να συμπληρώσει.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, που έχει θεσπίσει η ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. διακρίνονται σε δύο ομάδες. Κριτήρια που αφορούν των προτεινόμενη ενέργεια/ έργο και κριτήρια που αφορούν τον υποψήφιο επενδυτή, και είναι τα παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α΄

Κριτήρια που αφορούν τον επενδυτή

 1. Ηλικία - μέγιστο όριο 60 ετών με δεδομένη την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
 2. Εντοπιότητα
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου που να καλύπτει την προτεινόμενη ενέργεια/ έργο
 4. Αποδεδειγμένη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής
 5. Ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών του χρονοδιαγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β΄

Κριτήρια που αφορούν την επένδυση

 1. Κυριότητα ή δικαίωμα χρήσης του οικοπέδου ή του ακινήτου
 2. Βιωσιμότητα της επένδυσης
 3. Επιδεικτικότητα/ καινοτομία της επένδυσης
 4. Αποτελεσματικότητα της επένδυσης
 5. Συμπληρωματικότητα της επένδυσης.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσουν αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής (κατά περίπτωση) ενημερότητας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε