Από την ίδρυσή της η εταιρία ανέπτυξε δραστηριότητα σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες συντάσοντας και υποστηρίζοντας Επιχειρησιακά Σχέδια και Τοπικά Προγράμματα καθώς και επενδυτικά σχέδια-προτάσεις μέσω των οποίων προέβη και σε αναζήτηση ικανών χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή τους.

Τομείς δραστηριότητας της εταιρίας

Σήμερα οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν τους τομείς:

  1. Έρευνας, Μελέτης και Σύνθεσης αιτημάτων, προτάσεων και μελετών κυρίως για δική της χρήση και διαχείριση και λιγότερο για τρίτους.
  2. Διαχείρισης Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων οι οποίες προέρχονται από δική της πρωτοβουλία έρευνα και μελέτη.

Στα πλαίσια του τομέα (Α) Ερευνας, Μελέτης η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ανέπτυξε δραστηριότητα :

  1. στο Πρόγραμμα Raphael, που αποτελεί πρόγραμμα στον τομέα του πολιτισμού η εταιρία προέβη σε δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης των τοπικών φορέων αποσκοπώντας να εμψυχώσει τη διακρατική συνεργασία υπέρ της ανάληψης κοινών δράσεων για τα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Μεσογείου. Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης είναι η υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος μεταξύ των Δήμων Βέροιας, Στροβόλου (Κύπρου) και Alberobello (Ιταλίας) για την ανταλλαγή εμπειριών, ιστορικών δεδομένων και προσδιορισμού της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας RAPHAEL του ΕΤΠΑ.
  2. στην Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, στο IV Κοινοτικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του ερευνητικού προγράμματος για την γεωργία FAIR όπου η εταιρία σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού AGRONOVE και αντίστοιχα Ομάδες Τοπικής Δράσης από αγροτικές περιοχές της Ιταλίας, Γαλλίας και Ιρλανδίας υπέβαλλε και υποστηρίζει καινοτόμα μεθοδολογία εμψύχωσης και ανάπτυξης των αγροτικών πληθυσμών, επιδιώκοντας την εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων σε χαρακτηριστικά καθυστερημένες αγροτικές μικροπεριοχές.

Ταυτόχρονα η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει πραγματοποιήσει και ειδικές έρευνες σε θέματα που απασχολούν το νομό όπως :

  • Έρευνα για τα Κτηνοτροφικά Πάρκα στο Νομό Ημαθίας
  • Έρευνα για το Υδάτινο Δυναμικό του νομού Ημαθίας
  • Έρευνα Υποδομών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κτιριακές υποδομές)
  • Έρευνα Υποδομών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κτιριακές υποδομές)
  • Δημιουργία Βάσης Αναπτυξιακών Δεδομένων του Νομού Ημαθίας

Έχει παράλληλα ολοκληρώσει ευρύ φάσμα μελετών και έργων για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ή λοιπών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για πληθώρα θεμάτων, όπως:

ΣΥΜΒΑΣΗΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Μελέτη Μarketing για την αξιοποίηση του ροδάκινου 2000 ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης "Διοικητηρίου Ν. Ημαθίας" 2000 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε
Σύνταξη μελέτης επέκτασης δικτύου ύδρευσης Συνδέσμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων περιοχής 2000 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΥΝΔ.ΥΔΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης χώρων χειρουργείων Γ.Ν. Νοσοκομείου Νάουσας 2000 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Μελέτη αξιοποίησης Εκβολών Λουδία 2000 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης με τίτλο: "Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Ν. Ημαθίας" 2000 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης του έργου με τίτλο: "Γέφυρα Αλιάκμονα στην Κουλούρα Ημαθίας" 2000 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Δ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αγροτική ανάπτυξη του Ν. Ημαθίας 2000 AGROPOLE Ε.Π.Ε.-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης με τίτλο: "Εξειδίκευση των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον αγρ. τομέα της Περ. Κεντρ. Μακεδονίας-Νομό Ημαθίας " 2000 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.-AGROPOLE Ε.Π.Ε.-ΟΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο.Ε.
Μελέτη με τίτλο: "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ορεινού Όγκου Ανατολικού Βερμίου Ν. Ημαθίας" 2001 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ-Δ.ΔΟΒΡΑ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2001 2001 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΩΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης σε ζώνη μικρής κλίμακας του Δήμου Νάουσας 2001 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης σε ζώνη μικρής κλίμακας του Δήμου Βέροιας 2001 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανάπτυξης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού του Δήμου Μακεδονίδος μέσω των προγραμμάτων της 3ης Προγραμματικής Περιόδου του Υπουργείου Γεωργίας 2001 Τ.Ε.Δ.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Μελέτη Επαναπροσδιορισμού των ζωνών Ο.Π.Α.Π. Νάουσας και Γουμένισσας 2002 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Δ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Μελέτη - Έρευνα Αξιοποίησης Σπηλαίου "Kράσνας Ροδοχωρίου" 2002 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Δημιουργία Βάσης Αναπτυξιακών Δεδομένων Ν. Ημαθίας 2002 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Τ.Ε.Δ.Κ.-ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2002 2002 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α.ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης Ολοκληρωμένου σχεδίου της οστρακοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο Ν. Ημαθίας (εκβολές Λουδία-περιοχή Κλειδίου) 2002 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Σύνταξη μελέτης με τίτλο: "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου υποπεριοχής Τριποτάμου" 2002 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Υλοποίηση σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτυακού τόπου Ν.Α. Ημαθίας 2003 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2003 2003 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανάπτυξης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού του Δήμου Μακεδονίδος μέσω των προγραμμάτων της 3ης Προγραμ. Περιόδου του Υπουργείου Γεωργίας 2003 Τ.Ε.Δ.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Έρευνα και τεκμηρίωση αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος 2003 AGROPOLE Ε.Π.Ε.
Μελέτη θέμα: "Αισθητική αναβάθμιση χώρου πλατείας Ωρολογίου του Δ. Βέροιας" 2004 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2004 2004 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2005 2005 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Έρευνα με θέμα: "Επικαιροποίηση έρευνας ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας." 2006 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ- ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2006 2006 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ- Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ -ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Μελέτη με θέμα: "Έρευνα μελέτη καταγραφής και αποκατάστασης εγκαταλειμμένων λατομείων." 2006 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Υλοποίηση υποπρογράμματος INTERNATIONALIZATION SUPPORT(INTER) του MODELE component 3 2006 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2007 2007 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2008 2008 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ-Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ
Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτημάτων περιοχής Νησελουδίου, Πρασινάδας, Πλατάνου και Κλειδίου Δήμου Πλατέος 2008 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ - Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΔΟΒΡΑ
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου για την τουριστική ανάδειξη των δυνατοτήτων του Ν. Ημαθίας 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το Ν. Ημαθίας 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχεδιασμός, επικαιροποίηση και ωρίμανση των έργων οδοποιίας επέκτασης πόλεως Νάουσας 1/7/2008 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης Δήμων Βεργίνας - Μελίκης 1/7/2008 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης Δήμων Βεργίνας - Μελίκης 1/7/2008 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
Επικαιροποίηση ης αρχιτεκτονικής και ακουστικής μελέτης του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας 6/3/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης Κόστους - Ωφέλους αποχετευτικών δικτύων & βιολογικού καθαρισμού 2009 Δ.Ε.Υ.Α. Ανθεμίων, Δοβρά, Ειρηνούπολης
Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης Κόστους - Ωφέλους αποχετευτικών δικτύων & βιολογικού καθαρισμού 2009 Δ.Ε.Υ.Α. Ανθεμίων, Δοβρά, Ειρηνούπολης
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2009 2009 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ- Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΟΒΡΑ, ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ & ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2010 2010 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ- Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΟΒΡΑ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ & ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2010 Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Eφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Ν. Ημαθίας έτους 2011 2011 ΠΕΡ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε