ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ημαθίας (AN.HMA.) A.E. με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή των χαρακτηριστικών της στρατηγικής

Το πρόγραμμα δράσεων του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ-ΕΚΤ έχει ως βασική του στόχευση να υποστηρίξει και να επεκτείνει τα βασικά αποτελέσματα του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ, ως προς το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά. Κυρίαρχη στρατηγική αποτελεί η δημιουργία προϋποθέσεων επιτυχούς ένταξης των ωφελουμένων στην οικονομική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με σημειακές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, η οποία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κύρια λόγο της έντασης της οικονομικής κρίσης η οποία δημιούργησε πλείστα όσα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα, σε επίπεδο ατομικό, οικογενειακό, αλλά και κοινωνικών υποδομών.

Χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό δράσεων που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την απασχόληση, τονίζουν την ωφελιμότητα των δικτυώσεων και της συνεργασίας, προάγουν την κοινωνική οικονομία και συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αύξησης της Κοινωνικής Συνοχής.

Αξιοποιεί την εμπειρία από αντίστοιχες δράσεις του παρελθόντος και επιδιώκει να εισάγει στην τοπική πραγματικότητα νέους τρόπους και νέες μεθόδους προαγωγής της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας στην κάλυψη της απόστασης που χωρίζει την περιοχή παρέμβασης από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης Στρατηγικής επιτυγχάνεται με την προώθηση της υλοποίησης των παρακάτω Παρεμβάσεων:

 

Άξονας

Ειδικός Στόχος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Π/Υ (€) Δ.Δ.

1.

1.1.

Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση, παροχή συμβουλών ίδρυσης και λειτουργίας μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

51.070,00

1.2.

Κατάρτιση επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων

14.400,00

1.3.

Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων

72.200,00

Μερικό σύνολο

137.670,00

2.

 

2.1.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αξιοποίησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

70.473,48

2.2.

Πιλοτικό πρόγραμμα προαγωγής της ενεργούς γήρανσης

25.400,00

2.3.

Πρόγραμμα δράσεων στήριξης του εθελοντισμού

42.500,00

Μερικό σύνολο

138.373,48

   

Λειτουργικά έξοδα και δαπάνες συντονισμού

41.406,52

Μερικό σύνολο

41.406,52

Σύνολο

317.450,00

 

 

Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση, παροχή συμβουλών ίδρυσης και λειτουργίας μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Η προτεινόμενη δράση αναφέρεται στην ενθάρρυνση για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και στην προσφορά εξειδικευμένης υποστήριξης, για ζητήματα που άπτονται της προετοιμασίας και της έναρξης δραστηριότητας νέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τόσο συμβουλευτική υποστήριξη όσο και υπηρεσίες Μέντορινγκ, οι οποίες θα συνοδεύονται και από την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων για 12 εκ των ωφελουμένων.

Προβλέπεται η δημιουργία μίας ομάδας συμβούλων, εξειδικευμένων σε ζητήματα σχεδιασμού, χρηματοδότησης, νομικής υποστήριξης, λογιστικού προγραμματισμού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διεθνοποίησης, Μάρκετινγκ και καινοτομίας, μέσω της οποίας θα παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για υποψήφιους νέους επιχειρηματίες, διάρκειας 24 ωρών, που μόλις ξεκινούν τα επιχειρηματικά τους βήματα.

Ταυτόχρονα θα συμπληρωθεί και από την δημιουργία μίας ομάδας Mentoring και Coaching, αποτελούμενη από μέντορες με σημαντική εμπειρία και πρακτικά αποδεδειγμένη επιτυχή προϋπηρεσία στον επιχειρηματικό χώρο, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μεταδώσουν τις επαγγελματικές εμπειρίες χρόνων, όντας νυν ή πρώην επιχειρηματίες που γνωρίζουν καλά την τοπική οικονομία και τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρείν. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι αυτοί επιχειρηματίες, στο πλαίσιο ατομικών συναντήσεων μεταβιβάζουν γνώσεις και εμπειρία στον ωφελούμενο που ξεκινά τη σταδιοδρομία του στον επιχειρηματικό στίβο. Κάθε μέντορας αναλαμβάνει για ένα χρονικό διάστημα να υποστηρίξει έναν υποψήφιο επιχειρηματία με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας του. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητιούνται προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος με στόχο την έγκαιρη επίλυσή τους, ενώ ο μέντορας υποδεικνύει τρόπους ανάπτυξης και βέλτιστης λειτουργίας της επιχείρησης του.

Παράλληλα, για 12 εκ των ωφελουμένων η συμβουλευτική υποστήριξη θα οδηγήσει και στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, για το πεδίο ενδιαφέροντος του κάθε ωφελούμενου, όπως θα έχει προκύψει από την διαδικασία συμβουλευτικής που προηγείται μέσω της οποίας θα εντοπισθούν τα ενδιαφέροντα τους και θα συγκεκριμενοποιηθεί το πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης. Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικά σχέδια σε κάποιον από τους τομείς της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, του τουρισμού και της προσφοράς υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος για το ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ.

Η πρόσβαση θα είναι ανοιχτή στους υποψήφιους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς που παρουσιάζονται αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικές προσπάθειες που χαρακτηρίζονται από καινοτόμα προσέγγιση και από δυνατότητες διεθνοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 51.070,00 ευρώ.

 

 

Κατάρτιση επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών, και συνολικού προϋπολογισμού 14.400,00 ευρώ όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται σε επόμενη παράγραφο, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, το οποία θα απευθύνονται σε επιχειρηματίες που θα ενταχθούν στο ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ή που εντάχθηκαν σε προηγούμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες και προγράμματα στήριξης, καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δράση

Με το πρόγραμμα αυτό θα αναβαθμισθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καταρτιζομένων και θα αναβαθμισθεί σημαντικά η λειτουργία των επιχειρήσεων τις οποίες διαθέτουν, ενώ επίσης θα διευκολυνθεί σημαντικά και ο σχεδιασμός των μελλοντικών επιχειρηματικών τους προσπαθειών. Παράλληλα, θα καλλιεργηθεί ένα πνεύμα συνέχειας στην υποστήριξη τους, καθώς θα διαφανεί ότι αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην υλική του υποστήριξη κατά την έναρξη των επιχειρήσεων τους, αλλά είναι διαρκής, καλύπτοντας και το κομμάτι των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θα αξιοποιήσει την αναλυτική έρευνα εκτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών στην περιοχή παρέμβασης, η οποία περιλαμβάνεται στην δράση Κατάρτισης ανέργων, μέσα από την οποία θα προκύψει και η συγκεκριμενοποίηση του αναλυτικού προγράμματος και της αναλυτικής διδακτέας ύλης.

 

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων

Η δράση αφορά στην υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών, και συνολικού προϋπολογισμού 72.200,00 ευρώ όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται σε επόμενη παράγραφο, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, τα οποία θα απευθύνονται σε μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να βελτιώσουν τους όρους πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα παρασχεθεί σε μακροχρόνια ανέργους με ηλικία άνω των 50 ετών, προκειμένου ευκολότερα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα που αφορούν την διαχείριση καινοτομικότητας, την εξωστρέφεια και την χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ θα επιδιωχθεί η κάλυψη τόσο του τομέα των υπηρεσιών όσο και της μεταποίησης.

Με τα προγράμματα αυτά θα αναβαθμισθούν οι ικανότητες των καταρτιζομένων και θα τους δοθεί η δυνατότητα για συμπλήρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Θα στηριχθεί σε αναλυτική έρευνα εκτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών στην περιοχή παρέμβασης, με συνδυασμό έρευνας πεδίου και βιβλιογραφικής έρευνας, μέσα από την οποία θα προκύψει και η συγκεκριμενοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και των αντικειμένων κατάρτισης, και για τα δύο (2) εκ των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνοδεύεται και από πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων (βάση του ισχύοντος προτύπου ISO 17024 ή άλλου, εφόσον κάτι τέτοιο αναδειχθεί από την έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών), η οποία προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο περαιτέρω ενίσχυσης του επαγγελματικού τους προφίλ.

 

 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αξιοποίησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Με την προτεινόμενη δράση υποστηρίζεται, αναδεικνύεται και αξιοποιείται ο ρόλος της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ως μιας ενεργής διεξόδου για την απασχόληση και για την δημιουργία επιχειρήσεων με κοινωνικό χαρακτήρα. Αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα ολόκληρο το φάσμα των ενεργειών για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας μία σειρά από δράσεις:

 • ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των πιθανών ωφελουμένων,
 • ενημέρωσης, κινητοποίησης και υποστήριξης για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων,
 • μεταφοράς καλών πρακτικών,
 • ενεργούς συμβουλευτικής υποστήριξης για την δημιουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας,
 • υλικής στήριξης για την δημιουργία 3 Κοινωνικών Επιχειρήσεων, με ποσό έως 14.000 ευρώ, με την υποβολή σχετικής αίτησης χρηματοδότησης, και
 • στήριξης για την δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσα από ενεργό υποστήριξη και ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων με την μορφή εγχειριδίου.

 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα προαγωγής της ενεργούς γήρανσης

Η προτεινόμενη δράση, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 25.400,00 ευρώ, αναφέρεται σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρεμβάσεων, με αντικείμενο την προαγωγή της ενεργούς γήρανσης. Θα υλοποιηθεί σε μία μικρή περιοχή η οποία θα διασφαλίζει την ύπαρξη μίας κρίσιμης μάζας ατόμων μεγάλης ηλικίας, και τα αποτελέσματα της θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ”οδηγοί” για αντίστοιχες δράσεις ευρύτερου χαρακτήρα στο μέλλον. Αποτελεί ανταπόκριση στην διαρκή γήρανση του πληθυσμού, αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγάλης ηλικίας, και περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν και προάγουν την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, καθώς και την ψυχολογική και σωματική υγεία των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών. Περιλαμβάνει δράσεις:

 • Ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, με ημερίδα ενημέρωσης και μεμονωμένες συναντήσεις ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Προαγωγής της σωματικής υγείας, με ενημερωτική υποστήριξη, και συγκεκριμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του τρόπου ζωής (ατομικά προγράμματα εκγύμνασης, συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα διατροφής, κλπ.).
 • Ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων της τρίτης ηλικίας, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε χώρους εκδηλώσεων και διεπαφών με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες (σχολεία, κλπ.), μέσα από την οργάνωση δράσεων που δίνουν διέξοδο στα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων (π.χ. διοργάνωση γευσιγνωσίας και παρουσίασης παραδοσιακών φαγητών της περιοχής, βασισμένων στις διηγήσεις των ηλικιωμένων, τα οποία πλέον δεν αποτελούν τμήμα των σύγχρονων διατροφικών συνηθειών), καθώς και μέσα από ενεργητικές πρακτικές αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών τους (π.χ. καταγραφή των μύθων και των παραδόσεων της περιοχής, κλπ.).
 • Διευκόλυνσης της πρόσβασης των ατόμων τρίτης ηλικίας στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, μέσα από επαφή και πρακτική εξάσκηση στο διαδίκτυο, δημιουργία χώρου πρόσβασης στο διαδίκτυο, συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα αξιοποίησης του στην καθημερινή ζωή, κλπ.

 

 

Πρόγραμμα δράσεων στήριξης του εθελοντισμού

Η προτεινόμενη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 42.500,00 ευρώ, έχει ως βασικό της αντικείμενο την ενίσχυση του εθελοντισμού στην περιοχή παρέμβασης, ως ενεργής μεθόδου επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής, με γνώμονα την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού. Δίνει διέξοδο στην ατομική επιθυμία για προσφορά, και την συνδέει με πραγματικές και υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, οι οποίες έχουν μεγεθυνθεί τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της σοβούσας οικονομικής κρίσης, η οποία εκφράζεται μέσα από την εκρηκτική άνοδο της ανεργίας, την δραστική μείωση των εισοδημάτων και τον περιορισμό των κρατικών πόρων που δύνανται να διατεθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ενισχύει και υποστηρίζει εθελοντικές δράσεις προσφοράς, με αποδέκτες αποκλειστικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι και τα μέλη των οικογενειών τους, νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με προβλήματα ψυχολογικού χαρακτήρα, κλπ.) συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην απάλυνση των προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν.

Περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό, με ταυτόχρονη παρουσίαση και επιλεγμένων εθελοντικών δράσεων υποστήριξης των ωφελουμένων σε τοπικό επίπεδο.
 • Δικτύωση των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.
 • Μεταφορά καλών πρακτικών εθελοντικής δράσης υποστήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, και εντοπισμός δυνατοτήτων εφαρμογής τους σε τοπικό επίπεδο.
 • Ενεργό στήριξη εθελοντικών προσπαθειών υποστήριξης ευπαθών ομάδων, μέσα από παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κάλυψης λειτουργικών δαπανών και εξόδων, καθώς και υλικοτεχνικού εξοπλισμού μικρής κλίμακας.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε