Ερώτηση

θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε με τα κάτωθι ερωτήματα:

 1. Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε πως σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.16, η τήρηση προδιαγραφών του τοπικού συμφώνου ποιότητας Ν. Ημαθίας ΔΕΝ αφορά στην δράση 123α.
 2. Στις παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας (παρατήρηση 2 - δ), περιγράφεται πως για επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας, απαιτείται κάποια ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου. Ποιός φορέας είναι αρμόδιος για την χορήγηση της βεβαίωσης αυτής; Ενδεχομένως κάποιος συμβολαιογράφος;

Ευχαριστώ.

Απάντηση

Σε απάντηση του μηνύματός σας που λάβαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αφορά σε ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα LEADER, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1ο : Στα κριτήρια επιλεξιμότητας Πράξης, στο σημείο 2.16.αναφέρεται ρητά ότι απαιτείται μόνο τις δράσεις L311-1, L 311--2, L 311-3, L311-4, L313-5, L313-6 και L313-8.

Ερώτημα 2ο : Η ένορκη Βεβαίωση που απαιτείται συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου.

 

Ερώτηση

σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, καταγράφω τα ερωτήματα για το πρόγραμμα Leader. Σημειώνω πως πρόκειται για έργο στα πλαίσια του 123α, που αφορά σε μηχανολογική επέκταση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών (μηχανολογικός εξοπλισμός νέων ψυκτικών θαλάμων εντός υφιστάμενου κτιρίου και νέα γραμμή παραγωγής).

 1. Στις διευκρινήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας, απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο (3 vii) σε περίπτωση νομικών προσώπων, απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους για υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων όπως Ο.Ε. ή Ε.Ε., όπου δεν υφίσταται τέτοιο όργανο (όπως για παράδειγμα στις Α.Ε. που υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο), αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή για την απόφαση υποβολής της πρότασης;
 2. Σε περίπτωση που στο έργο δεν περιλαμβάνονται κτιριακές δαπάνες, απαιτούνται αρχιτεκτονικά σχέδια;
 3. Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής στην επένδυση, αν το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%, μπορεί το σύνολο του υπόλοιπου προϋπολογισμού (το υπόλοιπο 50%) να καλυφθεί μόνο με θετική πρόθεση δανείου;
 4. Σε περίπτωση εταιρειών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καταθέσεις, ομόλογα κλπ στα ονόματα των εταίρων ή πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο όνομα της επιχείρησης;
 5. Για τις βεβαιώσεις καταθέσεων, απαιτείται η απόδειξη της διαθεσιμότητας σε βάθος χρόνου (π.χ. εξαμηνιαίο υπόλοιπο), ή αρκεί μία βεβαίωση υπολοίπου ημέρας;
 6. Στις διευκρινήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ζητούνται στο σημείο (3 iv) τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7. Δεδομένου οτι ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του χρόνου, για την διαχειριστική χρήση 2010 τα συγκεκριμένα έντυπα δύνανται να μην έχουν υποβληθεί επισήμως. Με αυτό το δεδομένο, απαιτούνται τα αντίστοιχα έγγραφα της διαχειριστικής χρήσης 2009;
 7. Δεδομένου οτι πρόκειται για επέκταση και όχι για εκσυγχρονισμό, η υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται στο σημείο 2.9 πρέπει να προσκομισθεί;

Αυτά μέχρι εδώ. Θα εκτιμούσαμε την άμεση απάντησή σας. Ευχαριστώ.

Απάντηση

Σε απάντηση του μηνύματός σας που λάβαμε χθες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αφορά σε ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα LEADER, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1ο : ΝΑΙ, αρκεί μία δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό της.

Ερώτημα 2ο : ΟΧΙ, δεν απαιτούνται αρχιτεκτονικά σχέδια του υφιστάμενου κτιρίου, αλλά να υπάρχει μία κάτοψη όπου να αποτυπώνεται η θέση των νέων μηχανημάτων κ.λ.π.

Ερώτημα 3ο : ΝΑΙ, μπορεί να καλυφθεί μόνο με θετική πρόθεση δανείου

Ερώτημα 4ο : Πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο όνομα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που είναι των εταίρων, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διευκρινήσεις στη σελίδα 5 των παρατηρήσεων.

Ερώτημα 5ο : Κατά την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση - απόδειξη του ποσού. Αν υπάρχουν διαφορετικοί λογαριασμοί, σε διαφορετικές τράπεζες, η βεβαίωση να αναφέρεται στην ίδια ημερομηνία.

Ερώτημα 6ο : Απαιτούνται αντίστοιχα έγγραφα κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή δηλώσεις που ίσως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τυχόν έχουν υποβληθεί.

Ερώτημα 7ο : Το υπόδειγμα της υπεύθυνης Δήλωσης που υπάρχει αναφέρονται ενιαία σημεία, δηλαδή δεν υποβάλλεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για το συγκεκριμένο σημείο 2.9.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί.

 

Ερώτηση

Θα θέλαμε να θέσουμε ερωτήσεις σχετικά με τη δράση L321-3 του προγράμματος Leader.

1) Σχετικά με το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.5.

Πρέπει να προσκομισθεί συμβόλαιο για την έδρα του συλλόγου;

Δεδομένου ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε Δημόσιο χώρο (πλατεία ή γήπεδο) πρέπει να προσκομισθεί έγγραφο από το Δήμο για την παραχώρηση του χώρου στο σύλλογο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση;

2) Σχετικά με το Φπα. Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον τελικό δικαιούχο (σύλλογο) θα μπορούσε να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη; Ποιά δικαιολογητικά χρειάζενται για να αποδειχθεί αυτό;

3)Κατά τη συμπληρωση της αίτησης στη Χωροθέτηση του έργου οι Δήμοι θα αναφερθούν όπως ήταν με βάση τον Καποδίστρια (όπως αναφέρονται και στο ενημερωτικό υλικό της πρόσκλησης ) ή με βάση τον Καλλικράτη που ισχύει σήμερα;

4) Για τα οικονομικά στοιχεία η πρόταση πρέπει να υπογραφεί αποκλειστικά από οικονομολόγο ή μπορεί να υπογραφεί από τον πρόεδρο του συλλόγου;

5) Για τη συγκεκριμένη δράση δεν υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά και δε απαιτείται υπογραφή απο τεχνικό υπεύθυνο;

 

Απάντηση

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση των από 31-1-2011 ερωτημάτων σας στα πλαίσια υποβολής πρότασης στη Δράση L321-3, σας γνωρίζουμε:

1) Το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.5. αφορά στην κατοχή ή τη χρήση του ακινήτου που προβλέπεται να υλοποιηθεί η πρόταση και όχι στην έδρα του Συλλόγου.

2) Για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε δημόσιο χώρο, απαιτείται έγγραφο παραχώρησης του χώρου από τον κάτοχό του.

3) Ως προς την επιλεξιμότητα του Φ.Π.Α., αυτή είναι δυνατή, εφόσον αυτός είναι μη ανακτήσιμος από το δικαιούχο. Αυτό προκύπτει όταν ο Σύλλογος ή ο δικαιούχος, είναι στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις με βάση την δραστηριότητά του και απαιτείται σχετική δήλωση κατά την έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή της δήλωσης έναρξης.

4) Ως προς τη χωροθέτηση, αρκεί αυτή να γίνει στην περιοχή παρέμβασης της Προσέγγισης LEADER χρησιμοποιώντας την ονομασία του χώρους ως προς τα Δημοτικά/Τοπικά Διαμερίσματα.

5) Οι υπογραφές είναι του νομίμου εκπροσώπου που δεσμεύει το σύλλογο και του συντάξαντα τον φάκελο υποψηφιότητας, με όποια ιδιότητα έχει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί.

 


Ερώτηση

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,

παρακαλώ ενημερώστε με για τη δράση προκήρυξη του Τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER – Άξονας 4Ενδιαφέρομαι για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού με τους παρακάτω Κ.Α.Δ. και έχω μερικές απορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα διαφόρων ενεργειών:

79.1, Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

77.21.10, Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

93.29, Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Απάντηση

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δημιουργία μίας επιχείρησης με οργάνωση ταξιδιών, υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού και on line booking.

Όλο το έργο θα στηρίζεται σε ένα πλήρες ταξιδιωτικό portal το οποίο θα παρουσιάζει και θα παρέχει υπηρεσίες για την περιοχή παρέμβασης
του προγράμματος με τους εξής τρόπους:

 • με πολύ φωτογραφικό υλικό, κείμενα και ταξιδιωτικές πληροφορίες: ειδικά ημερήσια, διήμερα και τριήμερα προγράμματα κατηγοριοποιημένα (για οικογενειακά, για ζευγάρια, κλπ).
 • φωτογραφική καταγραφή όλων των μνημείων και των σημαντικότερων τουριστικών σημείων της περιοχής.
 • εύρεση χρηστικών διαδρομών: περιπατητικών, ορειβατικών, 4x4 και καταγραφή με gps.
 • μαθήματα φωτογραφίας φύσης (τοπία, χλωρίδα, πανίδα, macro). Θα γίνονται βασικά μαθήματα φωτογράφησης σε ερασιτέχνες φωτογράφους.
 • On line booking ξενοδοχείων και εξοπλισμού (συνεργασία με ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλες τοπικές επιχειρήσεις).
 • Ενοικίαση εξοπλισμού: ποδήλατα βουνού, «γουρούνες» με βασικό ορειβατικό εξοπλισμό, gps με καταχωρημένες διαδρομές, φορητές ψηφιακές κάμερες για καταγραφή διαδρομών που προσαρμόζονται πάνω σε κράνη ή ποδήλατα, κλπ.
 • Δημιουργία καινοτόμων ταξιδιωτικών εφαρμογών για κινητά και tablets (iphone, ipad, android σε όλες τις αναλύσεις) με δυνατότητες ενοικίασης δωματίων, εξοπλισμού, με διαδρομές και αποθήκευσης διαδρομών, upload υλικού στο internet, πληροφόρησης, προτάσεις για αγορά τοπικών προϊόντων, φαγητό, γευσιγνωσία, κλπ
 • δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού με διαδρομές και πληροφορίες
 • δημιουργία eshop με τοπικά προϊόντα (συνεργασία με τοπικές εταιρίες) αλλά και χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών της περιοχής σε ψηφιακή και έντυπη μορφή

Ερωτήματα

Για την υλοποίηση του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου θεωρείται απαραίτητη η αγορά ειδικού εξοπλισμού αλλά και λογισμικού και αδειών χρήσης.
Θα ήθελα να μάθω ποια από τα παρακάτω δεν είναι επιλέξιμα:

 1. Επαγγελματικά αυτοκίνητα (αγροτικά οχήματα με καρότσα) για ενοικίαση ή για μεταφορά εξοπλισμού όπως ποδήλατα βουνού,
  ορειβατικού εξοπλισμού, «γουρούνες» είναι επιλέξιμα?
 2. Βοηθητικός εξοπλισμός:
  1. σχάρες οροφής
  2. trailers ποδηλάτων και «γουρούνες»
  3. βάσεις ποδηλάτων
  4. σχάρες
  5. κράνη, γιλέκα,
 3. Δημιουργία εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (smartphones), tablets, iphone και ipad. Οι εφαρμογές θα είναι λειτουργικές για τον πελάτη (on line booking, ενοικίαση νεξοπλισμου,
 4. εύρεση διαδρομών, αποθήκευση πληροφοριών, upload σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αλλά και προωθητικές για την εταιρία και την ευρύτερη περιοχή δράσεις
  (αναλυτική παρουσιάση των πλεονεκτημάτων της περιοχής). Οι συσκευές θα παρέχονται ή θα ενοικιάζονται στον πελάτη ανάλογα το πακέτο και τις παροχές που θα έχει επιλέξει κατά την κράτηση.
 5. Λογισμικό: αγορά αδειών χρήσης και παραμετροποίηση. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό σε σχέση με τη συνολική επένδυση? Το μεγαλύτερο κόστος θα είναι στην αγορά λογισμικού
  και αδειών χρήσης για τις εφαρμογές, στην παραμετροποίηση
 6. Φωτογραφικός εξοπλισμός: Για την υλοποίηση των εφαμογών απαιτείται ειδικός επαγγελματικός φωτογραφικός εξοπλισμός. Φωτογραφικές μηχανές, διάφοροι φακοί
  (για τοπία ή για φωτογράφηση πουλιών και ζώων), αδιάβροχες θήκες, τσάντες, κλπ.
  Ο ίδιος εξοπλισμός θα χρησιμοποείται και στα μαθήματα φωτογραφίας.

Θα εκτιμούσα την άμεση απάντησή σας, δεδομένου οτι πλησιάζει η λήξη του προγράμματος.

Απάντηση

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, που μας υποβάλλατε την 28/1/2011, σας γνωρίζουμε οτι η επένδυση που περιγράφετε εντάσσετε στη Δράση L313-8 "Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου" και όχι στη Δράση L312-2 "Ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" με βάση τους Κ.Α.Δ.

Στο παράρτημα Ι - Ενημερωτικό Υλικό της προκήρυξης, περιγράφονται οι επιλέξιμες δαπάνης της συγκεκριμένης δράσης L313-8 τις οποίες θα λάβετε υπόψη σας κατά την σύνταξη του φακέλου σας.

 

Απάντηση σε ερώτημα

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, το οποίο αποστείλατε σήμερα με fax, σας γνωρίζουμε ότι ο κλάδος της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με αριθμό (Κ.Α.Δ.) 56 και ονομασία «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης», είναι σε ολόκληρη την ανάπτυξή του επιλέξιμος στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. της Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί.

 


Απάντηση σε ερώτημα

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, το οποίο αποστείλατε σήμερα με fax, ως προς τη δυνατότητα υποβολής πρότασης για ένταξή σας στην εφαρμογή Προσέγγισης LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4, σας γνωρίζουμε ότι:

Εφόσον κατά δήλωσή σας δραστηριοποιείσθε στην τυποποίηση ρυζιού σε υφιστάμενη μονάδα, δύνασθε να υποβάλλετε πρόταση στο Υπομέτρο L123 και συγκεκριμένα στη Δράση L123α, στον τομέα των Δημητριακών. Η Δράση 6.7. προβλέπει τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, και εφόσον πληρείτε τους όρους της προκήρυξης και εναρμονίσετε στην Δ.Ο.Υ. τον Κ.Α.Δ. της δραστηριότητάς σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε