ΕΡΩΤΗΣΗ

Παρακαλώ να μας απαντήσετε, αν κατά το στάδιο της υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης Leader, είναι απαραίτητη η προσκόμιση α. των πιστοποιητικών μεταγραφής, ιδιοκτησίας και βαρών – μη διεκδικήσεων για το ακίνητο της επένδυσης, β. αντίγραφο ποινικού μητρώου για τους μετόχους του φορέα της επένδυσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατόπιν της τηλεφωνικής εξειδίκευσης του ερωτήματος, σας πληροφορούμε ότι:

Α.Κατά την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται να προσκομίσετε τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής.

Αυτά, καθώς και τα πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεως είναι απαραίτητο να προσκομιστούν κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης και θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης,  μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης  της απόφασης ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.

Β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δεν απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης όμως, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου γενικής χρήσης (έκδοσης μεταγενέστερης  της ημερομηνίας έκδοσης  της  Απόφασης  Ένταξης του έργου  από την ΕΥΕ  ΠΑΑ  Ανταγωνιστικότητα )  εκ  του  οποίου  να  προκύπτει πως δεν έχει αμετάκλητα  καταδικαστεί για αδίκημα  που σχετίζεται  με την επαγγελματική  του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα. Στην περίπτωση  προσωπικών εταιριών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους.   Στην  περίπτωση  λοιπών Νομικών  Προσώπων,   ο  περιορισμός  ισχύει για τον Πρόεδρο ή/και  το Δ/ντα  Σύμβουλο ή/και το διαχειριστή ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο (Φ.Ε.Κ.  νομίμου εκπροσώπου)

Γ. Στις περιπτώσεις μίσθωσης, και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον είκοσι (20 ) ετών από την ημερομηνία της 1ης δημοσίευσης  της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (στην προκειμένη περίπτωση είναι η 8η Οκτωβρίου 2013).  Στην περίπτωση ύπαρξης μισθωτηρίου  που υπολείπεται  ο χρόνος του της εικοσαετίας σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, γίνεται δεκτό συμβολαιογραφικό έγγραφο τροποποίησης – παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης το οποίο μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο, προσκομίζονται δε κατά την υποβολή της πρότασης και το αρχικό μισθωτήριο και το συμβόλαιο τροποποίησης.            

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το αν οι επιχειρήσεις μεταποίησης και συσκευασίας φρούτων, οπωρολαχανικών και κρεάτων μπορούν να υπαχθούν στο Υπομέτρο L123α (αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων) του Μέτρου 41 «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα μας www.anhma.gr, όπου στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- και συγκεκριμένα στις σελίδες 15-23 όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο Παράρτημα Α΄ Δράσεις κατά τομέα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σχετικά με τη δράση L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες , ωδεία κ.λπ, αν στον προϋπολογισμό – συνολικό κόστος, συμπεριλαμβάνεται ή όχι ο Φ.Π.Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τους δικαιούχους που δεν μπορούν να ανακτήσουν τον Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται, είναι επιπλέον του προϋπολογισμού.

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε