Άξονας 4 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Μέτρο 421β –Διακρατική συνεργασία:  

 

«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός»

Το σχήμα συνεργασίας για τις: «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και τον Πολιτισμό των Γεύσεων»,  αφορά μια διακρατική συνεργασία μεταξύ 15 Ομάδων Τοπικής Δράσης από 3 χώρες, με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού.

Οι βασικοί στόχοι  του σχεδίου αφορούν τις κάτωθι συνιστώσες:

 1. Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές με την δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προτάσεων
 2. Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας με άξονες την τοπική γαστρονομία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και το ανθρώπινο δυναμικό των ωφελούμενων περιοχών
 3. Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών κτλ) με την τοπική βιοτεχνία πρώτης κυρίως μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας
 4. Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ζήτηση και τις νέες τάσεις της αγοράς, καθώς και μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με όλες τις σχετικές διαστάσεις του οινογαστρονομικού τουρισμού μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου.
 5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος και αφύπνιση της τοπικής ταυτότητας μέσω της ενεργής συμμετοχής του και
 6. Αξιοποίηση της συγκεντρωμένης εμπειρίας των ΟΤΔ και των προηγούμενων σχετικών σχεδίων  συνεργασίας και ενίσχυση της συνεργασίας των περιοχών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων

Οι παραπάνω στόχοι συνδέονται άρρηκτα τόσο με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους των χωρών που συμμετέχουν στο σχέδιο και κυρίως με εκείνους που αφορούν  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αειφόρο διαχείριση των τοπικών πόρων, όσο και με τις τοπικές στρατηγικές των εταίρων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα τελικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Όλες οι περιοχές παρέμβασης των συνεργαζόμενων ΟΤΔ είναι αγροτικές, με αγροτουριστικές επενδύσεις και επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, που σε σημαντικό ποσοστό  χρηματοδοτήθηκαν από την Κ.Π. Leader+. Κατά συνέπεια, οι στόχοι των σχεδίων των ΟΤΔ συγκεντρώνονται γύρω από την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτουρισμού, την τουριστική αξιοποίηση της ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μετά από μία περίοδο ιδιότυπης παντοδυναμίας της ομοιομορφίας, άρχισε εκ νέου η άνοδος προτίμησης στα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα και στην παραδοσιακή γαστρονομία. Η τάση αυτή σήμερα εκφράζεται σε παγκόσμιο επίπεδο οργανωμένα τόσο μέσα από καταναλωτικά κινήματα, όπως το Slow Food, de-McDonaldization κ.α.,  όσο και μέσω εργαλείων τοπικής ανάπτυξης, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γαστρονομικής Κληρονομιάς (European Culinary Heritage Network). Επίσης, αξιόλογες προσπάθειες σημειώνονται σε εθνικό επίπεδο, όπως από την Ελληνική Ακαδημία Γεύσης, την Ελληνική Λέσχη Γαστρονομίας και την πρωτοβουλία «Κέρασμα».

Οι ακαδημαϊκοί που μελετούν τις εξελίξεις στην τουριστική αγορά, συμφωνούν ότι μία από τις κυρίαρχες τάσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού είναι η ένταξη της γαστρονομίας στο τουριστικό προϊόν, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 44% των τουριστών θεωρεί τις τοπικές γαστρονομικές συνήθειες ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια επιλογής του προορισμού που θα επισκεφτεί. Η ενσωμάτωση της τοπικής γαστρονομίας και των πολιτιστικών στοιχείων στο τουριστικό προϊόν, ενισχύει τη διαφοροποίηση και την αναγνωρισιμότητα και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ένα νέου τύπου ολοκληρωμένο σχεδιασμό  σε τοπικό επίπεδο.

Το σχέδιο συνεργασίας αφορά στη δημιουργία οριοθετημένων και ενιαίων γεωγραφικών – πολιτιστικών ενοτήτων, που θα λειτουργήσουν ως διαδρομές τοπικής γαστρονομίας και περιήγησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης σε ενδεδειγμένους χώρους εστίασης, διαμονής, επιλεγμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα το γαστρονομικό πολιτισμό κάθε περιοχής.

Η δράση στοχεύει αφενός στο να απαντήσει στο απλό και καθημερινό ερώτημα όλων των επισκεπτών «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής και πού μπορεί κανείς να τα δοκιμάσει ή να τα προμηθευτεί» και αφετέρου στο να αναδείξει ένα ανεκμετάλλευτο στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό της γευστικής, υγιεινής και ορθά παραγόμενης τοπικής διατροφής.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Προπαρασκευαστική Φάση (χωρίς να είναι Ά Φάση) διάρκειας περίπου 2,5 ετών (10/2009 – 03/2012)
  • Κατά το διάστημα αυτό, οργανώθηκαν (6) συναντήσεις:
 • Οριστικοποίηση εταίρων, υπογραφές νέων συμφώνων συνεργασίας, εγκρίσεις προϋπολογισμών και τοπικών σχεδίων, εγκρίσεις δράσεων και προϋπολογισμών διακρατικού σχεδίου συνεργασίας, χρονοδιαγράμματος, μεθοδολογίας κτλ
 • Προπαρασκευαστική Φάση (χωρίς να είναι Ά Φάση) διάρκειας περίπου 2,5 ετών (10/2009 – 03/2012)

 

Κατά το διάστημα αυτό, οργανώθηκαν (6) συναντήσεις:

 • Οριστικοποίηση εταίρων, υπογραφές νέων συμφώνων συνεργασίας, εγκρίσεις προϋπολογισμών και τοπικών σχεδίων, εγκρίσεις δράσεων και προϋπολογισμών διακρατικού σχεδίου συνεργασίας, χρονοδιαγράμματος, μεθοδολογίας κτλ
 • 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης: Ελλάδα (9), Ιταλία (7) Πορτογαλία (1) και Κύπρο (1)
  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.089.943,82€
  • Συντονιστής: CoGAL Monte Poro
  • Εθνικός Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ηρακλείου
  • Ελληνικές ΟΤΔ: 518.250€:
   Κρήτη
   : ΑΝΗ, ΑΝΛΑΣ, ΟΑΔΥΚ
   Κέρκυρα
   : ΑΝΙΟΝ Α.Ε.
   Ζάκυνθο
   : ΣΑΖ
   Ημαθία
   : ΑΝΗΜΑ Α.Ε.
   Κιλκίς
   : ΑΝΚΙ Α.Ε.
   Φλώρινα
   : ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.
   Κοζάνη
   : ΑΝ.ΚΟ Α.Ε.

Βασικοί Στόχοι σχεδίου

 • Διατήρηση και προώθηση ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας
 • Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής ταυτότητας με άξονες την τοπική γαστρονομία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και των ανθρώπινο δυναμικό
 • Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας με την τοπική βιοτεχνία α΄ κυρίως μεταποίησης, τον πολιτισμό, εκδηλώσεις και τουριστικές δραστηριότητες
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας γύρω από το γαστρονομικό τουρισμό.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος
 • Αφύπνιση της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε γαστρονομικές δραστηριότητες

 

Δράσεις σχεδίου (συνοπτικά)

 1. Σχεδιασμός και προώθηση Κοινών Διαδρομών Γεύσεων και Πολιτισμού και προτάσεων επίσκεψης
 2. Γαστρονομικοί χάρτες – οδηγοί και διαφημιστικά σποτ
 3. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – διάχυση
 4. Εκπαιδευτικά πακέτα και δράσεις
 5. Συνέδριο
 6. Ιστοσελίδα
 7. Εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού
 8. Επισκέψεις δημοσιογράφων και καταχωρήσεις
 9. Συντονισμός

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε