Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015


Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 4600/19.10.2015 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με δεδομένη την οριστικοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, διευκρινίζεται αναφορικά με την επιλεξιμότητα των ανειλημμένων υποχρεώσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ότι προκειμένου τα έργα ή επενδυτικά σχέδια που μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα υποδοχής, μέχρι τις 31/12/2015, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται (διαδικασίες, ποσοστό δαπανών, κ.λπ.) στο θεσμικό πλαίσιο του οικείου Μέτρου ή Δράσης.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις πολυετείς δεσμεύσεις, που περνούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 και η χρονική τους διάρκεια αναφέρεται στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

Ειδικότερα οι δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι 31/12/2014, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης. Οι εν λόγω δικαιούχοι, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση και στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους με βάση  τις σχετικές τροποποιήσεις της γραμμής βάσης και τις σχετικές υποχρεώσεις των άρθρων 43-46 του καν. (ΕΕ) 1307/2013. Εάν οι νέες απαιτήσεις για την προσαρμογή δε γίνουν αποδεκτές από τους δικαιούχους τότε η σύμβαση παύει να ισχύει, χωρίς να ζητείται η επιστροφή της ενίσχυσης για την περίοδο για  την οποία ίσχυσε. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε