Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή

εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία»

(MIS 5050557)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» υλοποιεί το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία» με Κωδικό ΟΠΣ 5050557.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας – Θάλασσας (ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ) στην Ημαθία. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

 Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης, με αριθμό ωφελουμένων 80, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, τα οποία θα απευθύνονται σε ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να βελτιώσουν τους όρους πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα παρασχεθεί σε μακροχρόνια ανέργους με ηλικία άνω των 50 ετών, προκειμένου ευκολότερα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Με τα προγράμματα αυτά θα αναβαθμισθούν οι ικανότητες των καταρτιζομένων και θα τους δοθεί η δυνατότητα για συμπλήρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα.

1. «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι ωφελούμενοι σε εξετάσεις επιλέγοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

10

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10

5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5

6. ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3

7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

8. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20

ΣΥΝΟΛΟ

70

 

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι ωφελούμενοι σε εξετάσεις σε ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΟΔΟΧΗ

18

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

4

3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

5

5.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

3

7. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

10

8. ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3

9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20

ΣΥΝΟΛΟ

70

 

3. «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Πρόγραμμα κατάρτισης χωρίς Πιστοποίηση.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

10

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10

5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5

6. ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3

7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

8. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20

ΣΥΝΟΛΟ

70

 

4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Πρόγραμμα κατάρτισης χωρίς Πιστοποίηση.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΟΔΟΧΗ

18

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

4

3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

5

5.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

3

7. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

10

8. ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3

9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20

ΣΥΝΟΛΟ

70

 

Περιεχόμενο Πιστοποίησης

Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα δύο (2) από τα τέσσερα (4) Προγράμματα Κατάρτισης θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.) που διαθέτει Σχήματα Πιστοποίησης σε ειδικότητες αντίστοιχες του αντικειμένου κατάρτισης.

 

Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ για την Ημαθία και συγκεκριμένα στον ανάδοχο φορέα ΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους  θα παραδίδονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ) Α.Ε. στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 46, τηλ 2331020321 και επικουρικά στα γραφεία του ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13  τηλ 2331072663.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ. Π.Α.Α., περιλαμβάνει και τις 65 Τοπικές Κοινότητες (στις οποίες περιλαμβάνονται και 27 οικισμοί) της Π.Ε. Ημαθίας, καθώς και τις εκτός σχεδίου περιοχές των Δημοτικών κοινοτήτων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας (με 10 οικισμούς, στους οποίους κατοικούν συνολικά 2.562 άτομα). Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται στους 63.750 μόνιμους κατοίκους, ενώ η έκταση που καλύπτει φθάνει στα 1.689,6 τετρ. χιλιόμετρα.

Περιλαμβάνει τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας (με την εξαίρεση των εντός σχεδίου περιοχών των 3 ομώνυμων πόλεων), καλύπτοντας χωρικά σχεδόν το σύνολο της Π.Ε. Ημαθίας.

  • να είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ),

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά τους και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anhma.gr καθώς και kekgnosi@gmail.com (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. ΓΝΩΣΗ Α.Ε. – www.kekgnosi.gr), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 ή  στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ) Α.Ε. στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 46, τηλ 2331020321 και επικουρικά στα γραφεία του ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13  τηλ 2331072663.

 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνική Δημοκρατία

Ελληνική Δημοκρατία

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ημαθίας

Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER Ημαθίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε